Sökning: "custodial care"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden custodial care.

 1. 1. Avräkningsdilemmat – Om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i förhållande till LVU-placeringar i särskilda ungdomshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; socialrätt; social and welfare law; strafftid; strafftidsreglering; unga lagöverträdare; barnkonventionen; särskilda ungdomshem.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare som har uppnått straffmyndighetsåldern kan ställas ansvariga för brott. Är den begångna brottsligheten av allvarligt slag och de lagstadgade förutsättningarna uppfyllda, kan påföljden bestämmas till fängelse eller sluten ungdomsvård. LÄS MER

 2. 2. Tvångsvård av missbrukare med psykisk störning - En undersökning av gränsdragningen mellan LPT och LVM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Medicinsk rätt; Tvångsvård; LPT; LVM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två omdiskuterade lagar, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT och lag (1988:870) (LVM) om missbrukare i vissa fall. Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur personer som lider av både en psykisk störning och ett missbruk behandlas inom tvångsvården. LÄS MER

 3. 3. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 4. 4. Självbestämmanderätten inom LVM-vården - En studie om LVM-lagstiftningens framställning och behandlares tolkning av självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Yasar Jaber Jasem; [2015]
  Nyckelord :self-determination; LVM; custodial care; care provider; drug-user; implementation; symbolic politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Yasar Jaber Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination. Supervisor: Jan Magnusson The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. LÄS MER

 5. 5. Frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare – vart går gränsen mellan fängelse och sluten ungdomsvård i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Alnervik; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; sluten ungdomsvård; fängelse; frihetsberövande påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt kan unga lagöverträdare mellan femton och arton år frihetsberövas om det finns synnerliga skäl till det. De påföljder som står till buds är då antingen sluten ungdomsvård eller fängelse – ensamt eller i kombination med skyddstillsyn. LÄS MER