Sökning: "custodial care"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden custodial care.

 1. 1. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmanderätten inom LVM-vården - En studie om LVM-lagstiftningens framställning och behandlares tolkning av självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Yasar Jaber Jasem; [2015]
  Nyckelord :self-determination; LVM; custodial care; care provider; drug-user; implementation; symbolic politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Yasar Jaber Title: Self-determination in LVM-care - a study about the laws definition and the care providers` interpretation of self-determination. Supervisor: Jan Magnusson The purpose of this study is to find out how self-determination is defined in LVM-law and how it is interpreted by the care providers in LVM-health and rehabilitation clinic. LÄS MER

 3. 3. Frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare – vart går gränsen mellan fängelse och sluten ungdomsvård i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Alnervik; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; sluten ungdomsvård; fängelse; frihetsberövande påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt kan unga lagöverträdare mellan femton och arton år frihetsberövas om det finns synnerliga skäl till det. De påföljder som står till buds är då antingen sluten ungdomsvård eller fängelse – ensamt eller i kombination med skyddstillsyn. LÄS MER

 4. 4. Påföljdsbestämning för unga lagöverträdare - särskilt om valet av de frihetsberövande påföljderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Ekström; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; sluten ungdomsvård; ungdomspåföljder; påföljdsbestämning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder i svensk rätt en grundläggande uppfattning om att unga lagöverträdare bör särbehandlas i påföljdssystemet på grund av bland annat deras bristande mognad och relativt stora sanktionskänslighet. Denna uppfattning kommer till uttryck såväl genom reglerna om ungdomsreduktion i 29 kap. LÄS MER

 5. 5. "Att mötas nånstans på mitten" : Sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Magda Borén; Elin Vinterhed; [2012]
  Nyckelord :epistemology; nurses; professional knowledge; forensic psychiatry; nursing care; epistemologi; sjuksköterkor; professionell kunskap; rättspsykiatri; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationell forskning påvisar att sjuksköterskans genuina omvårdnadsarbete försvåras inom den rättspsykiatriska vården. Kärnan i denna problematik är den tvetydighet som uppstår då sjuksköterskan förväntas bedriva en etiskt grundad omvårdnad gentemot patienter som vårdas mot sin vilja. LÄS MER