Sökning: "customs declaration"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden customs declaration.

 1. 1. Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Transfer pricing; customs value; prevention; better; than; cure; arm’s length principle; cross-border intercompany transactions; cross-border; intercompany; transactions; intercompany transactions; market value; market; China; USA; Sweden; Swedish; tax authority; pricing; unrelated; adjusted; customs duty; customs; duty; Customs Authorities; intercompany relationship; income tax; methods; taxable income; imported; products; import; price adjustments; transaction price; tax surcharge; tax surcharges; monetary penalties; american precedent; documentation; transfer pricing documentation; future; communication; customs declaration; Tullvärde; internprissättning; globalisering; gränsöverskridande koncerninterna transaktioner; transaktioner; koncernintern; gränsöverskridande; handel; prissättning; multinationella; multinationell; företag; multinationellt företag; armlängdsprincipen; närstående företag; närstående; företag; närstående bolag; bolag; oberoende företag; oberoende; skattemyndigheten; skattemyndighet; internpris; koncern; bolagskoncern; marknadsmässig; marknadsmässiga villkor; inkomstbeskattning; tullavgift; tullavgifter; tullmyndighet; tullmyndigheter; importpris; importpriser; närståenderelation; prissättningsmetod; prissättningsmetoder; transaktion; transaktioner; beskattningsunderlag; prisjustering; prisjusteringar; skattetillägg; straffavgift; straffavgifter; ouppmärksammat problem; dokumentation; bevisbörda; kommunikation; förekomma; förekommas; internprissättningar; OECD; svensk lagstiftning; kinesisk lagstiftning; amerikansk lagstiftning; WTO; GATT; marknadsprismetoden; CUP-metoden; återförsäljningsprismetoden; RPM-metoden; kostnadsplusmetoden; CPM-metoden; nettomarginalmetoden; TNMM-metoden; vinstfördelningsmetoden; PSM-metoden; transaktionsvärde; transaktionsvärdet; identiska varor; liknande varor; försäljningspris; produktionsvärde; rimliga medel; dokumentationskrav; OECD:s riktlinjer; riktlinjer; jämförelse; bevisbörda; Kina; USA; amerikansk; CVA; amerikanska marknaden; svenska marknaden; kinesiska marknaden; förhållandet; mellan; ökad; samverkan; dokumentationspolicy; dokumentationskrav; kostnader; importdeklaration; preliminär; preliminär importdeklaration;

  Sammanfattning : Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. LÄS MER

 2. 2. Estimating the WCO Revised Kyoto Convention’s Impact on International Trade

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Svensson; [2012]
  Nyckelord :Trade Facilitation; Revised Kyoto Convention; World Customs Organization; Business and Economics;

  Sammanfattning : When administrations of customs procedures are heterogeneous, lack mutual cooperation and suffer from unnecessary complexity, they become non-tariff barriers to trade. The WCO International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (Revised Kyoto Convention) serve as a blueprint for modern and efficient customs procedures, supplementary to the WTO negotiations on trade facilitation confined by the Doha declaration to the GATT Articles V, VIII and X. LÄS MER

 3. 3. Verkan av passivitet vid avtals ingående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Stille; [2010]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Passivitet; Avtalsbekräftelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the possibilities of entering into a binding agreement despite the passivity of one of the parties. The term passivity is used to denote the lack of action when a party, during a process with the apparent aim of entering into an agreement, typically can be expected to act through a declaration of intent, a refusal or a clarification. LÄS MER

 4. 4. Customs Valuation and Transfer Pricing : Two Sides of the Same Coin

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Maria Malm; [2009]
  Nyckelord :customs value; transfer pricing; arm’s length principle; valuation method; transaction value; related party; price adjustment;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to examine and analyse how a transfer pricing adjustment is made and how related parties should handle price adjustments from a customs perspective in Sweden. The examination includes describing the valuation methods available for transfer pricing and customs valuation with regards to related parties. LÄS MER