Sökning: "cyclist’s needs"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden cyclist’s needs.

 1. 1. How can socioducts contribute to urban social sustainability? A case study of the two eco/socioducts in Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa Ekberg; [2020-08-29]
  Nyckelord :Socioducts; urban social sustainability; social cohesion; sense of place; accessibility; physical barriers;

  Sammanfattning : Since traditional methods of bridging physical barriers, such as roads and railways, have not fully solved the problem of creating safe and attractive environments, new solutions have emerged. Socioducts aims to bridge barriers, provide safe and inviting environments for pedestrians and cyclists, create social cohesion and connectivity. LÄS MER

 2. 2. Konflikter på gång- och cykelbanan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ola Andersson; Julia Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour; compliance; configuration; conflicts; cyclist; infrastructure; interplay; pedestrian.; Beteende; cykel; fotgängare; infrastruktur; konflikter; regelefterlevnad; samspel; utformning.;

  Sammanfattning : Syfte: Ett ökat användande av cykeln ger ett minskat utsläpp från transportsektorn och skapar en mer levande stadsmiljö, dock ger en ökad mängd trafikanter även en ökad risk för konflikter och olyckor. Hastighetsskillnaden mellan fotgängare och cyklister är stora och med allt fler eldrivna fordon på gång- och cykelbanan blir denna hastighetsskillnad ännu större. LÄS MER

 3. 3. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Nyckelord :kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Sammanfattning : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. LÄS MER

 4. 4. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 5. 5. Separeringens betydelse mellan cyklister och fotgängare i Jönköpings stad.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofie Munter; Torebring Victoria; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Pedestrians and cyclists have traditionally been grouped within the same traffic type in the planning process and often lead to the same traffic area. With a large speed difference between pedestrians and cyclists, the relationship between non-functioning separation on the pedestrian- and bicycle path will cause accidents. LÄS MER