Sökning: "cyclist’s needs"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden cyclist’s needs.

 1. 1. Stockholm’s Engine of Change: Cyclists Remaking Themselves and Their City

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elena Peterlana; [2019]
  Nyckelord :collective action; cyclists; group identity; sustainable development; sustainable urban mobility; Stockholm;

  Sammanfattning : Today we are experiencing an urbanization process at a speed never acknowledged before. With mobilityaccounting for a considered share of the environmental impact of these expanding urban ecosystems, the bicycleassumes an increasing fundamental role in the framework of sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Cykelbanors bredd och cyklisters beteende : En metod för att uppskatta cyklisters upplevda risknivåer på olika bredder av cykelbanor

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Egeskog; [2019]
  Nyckelord :bicycle; bike lanes; cycling; standards; width; speed; risk compensation; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate different standards of bidirectional bike lanes and investigate if they provide enough space for the needs of cyclists. A method was developed for evaluating cyclists’ behaviour using the theory of risk homeostasis and two risk-factors; speed and sideways position. LÄS MER

 3. 3. TREDJE MAN I ARBETSOMRÅDE - En studie som undersöker problemet med obehöriga på arbetsplatser inom bygg och anläggningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Gustav Wegelius; [2019]
  Nyckelord :Unauthorized entry; work environment; safety; safe workplace; construction site; restricted area; trespassing.; Tredje man; arbetsmiljö; säkerhet; säker arbetsplats; byggarbetsplats; avstängning; anläggning; trafikarbete.;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen finns det problem med att personer kommer in på arbetsområdet där de kan komma till skada. Detta problem kallas problemet med tredje man på arbetsplats och byggföretagen jobbar idag på att hitta en lösning till detta. LÄS MER

 4. 4. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER

 5. 5. Cykelparkering vid bostaden - En studie av Malmöcyklisternas behov och preferenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cykelparkering; cykel; cykelställ; ramlåsning; stöldrisk; cykelplats; väderskydd; parkering; parkeringsnorm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the needs and preferences of cyclists when it comes to bicycle parking at the residence. Although knowledge of bicycle traffic is growing and the Swedish Transport Administration states that bicycle traffic needs to be emphasized, the importance of bicycle parking is often overlooked, especially in residential areas. LÄS MER