Sökning: "cykelpendling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet cykelpendling.

 1. 1. Hur kan svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljöer förbättras? : Studie för att bedöma och åtgärda platser som motverkar cykling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fanny Vestling; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cykelpendling; färdvägsmiljö; cyklister; upplevelse av miljö; miljösegment; miljöfaktorer; välbefinnande ovälbefinnande;

  Sammanfattning : Syfte/ Frågeställningar:Syftet med studien är att undersöka cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. Syftet är även att undersöka huruvida punktskattning är en effektiv och möjlig metod för att lokalisera svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Potential Determinants of Cycle Commuting Speed : With Special Reference to Gears, Showers, and Ratings of Perceived Exertion

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Cunelius; [2020]
  Nyckelord :cycle commuting; cycling; speed; velocity; gears; showers; RPE; ratings of perceived exertion; Borg RPE Scale; duration; sex; PACS Q1; cykelpendling; cykling; hastighet; växlar; dusch; RPE; egenupplevd fysisk ansträngningsgrad; Borgskalan; duration; kön;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to analyse potential determinants of cycle commuting speed, with the following research questions: 1. How does cycle commuting speed relate to amount of gears, access to shower facilities, and rating of perceived exertion (RPE), when sex, age, weight, body mass index (BMI), duration, last digit in self-reported duration, and cycling area are controlled for? 2. LÄS MER

 3. 3. Ökad cykelpendling och bilberoende barnfamiljer - en omöjlig ekvation? En fallstudie av Lomma kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Stina Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Bicycle commuting; car dependency; sustainable transportation; everyday life; time geography; Lomma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the end of the Second World War planning has prioritised the usage of the car. This has led to car dependency with negative effects such as high carbon emissions. Today, planning for more sustainable means of transportation is becoming central in Sweden. One strategy involves increasing bicycle usage. LÄS MER

 4. 4. Lokal och regional cykelplanering : Fallstudier av Malmö, Lund, Burlöv och Staffanstorp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :cykel; cykelplanering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det hur fyra kommuner i sydvästra Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun, har arbetat för att öka cykelpendlingen inom kommunerna, samt över kommungränserna genom regionala samarbeten. Det har utförts fallstudier på kommunerna, där de kommunala översiktsplanerna samt trafik- och cykelplaner har studerats för att undersöka vilka strategier och åtgärder som kan användas inom cykelplaneringen för att bidra till ökad cykelpendling i kommuner och regioner. LÄS MER

 5. 5. Att öka cykelpendling med hjälp av mobility management och flexibla parkeringstal : En studie kring samverkan och dialog mellan byggherrar och kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anna Skånbeck; Adam Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: In the starting blocks for sustainable transport and innovative parking solu-tions is the concept "Mobility Management" where involved parties can affect their future customers to use more sustainable alternatives regarding green transports. Mo-bility Management takes up the initiatives for both short- and long-term goals related to parking solutions and sustainable transport. LÄS MER