Sökning: "cykelvägnät"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet cykelvägnät.

 1. 1. Konflikter på gång- och cykelbanan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ola Andersson; Julia Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour; compliance; configuration; conflicts; cyclist; infrastructure; interplay; pedestrian.; Beteende; cykel; fotgängare; infrastruktur; konflikter; regelefterlevnad; samspel; utformning.;

  Sammanfattning : Syfte: Ett ökat användande av cykeln ger ett minskat utsläpp från transportsektorn och skapar en mer levande stadsmiljö, dock ger en ökad mängd trafikanter även en ökad risk för konflikter och olyckor. Hastighetsskillnaden mellan fotgängare och cyklister är stora och med allt fler eldrivna fordon på gång- och cykelbanan blir denna hastighetsskillnad ännu större. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för regional cykelplanering i Stockholm : En jämförande studie av regional cykelplanering genom mellankommunal samverkan i Köpenhamn och Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2017]
  Nyckelord :Cykel; cykelplanering; cykelsamordnare; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; mellankommunal; samverkan; regional; Stockholm; Köpenhamn; cycle; superhighways; supercykelstier; cykelstråk; cykelvägnät; cykelväg; cykelnät; cykelbokslut;

  Sammanfattning : För att möta de växande storstadsregionernas framtida krav gällande trängsel och hållbarhet i transportsektorn måste cykeln prioriteras regionalt. En undersökning av Stockholms- och Köpenhamnsregionen görs med syftet att lyfta fungerande tillvägagångssätt för planering av regionala cykelvägnät genom samverkan. LÄS MER

 3. 3. Bilens allt mer underordnade roll i stadsplaneringen : En studie om hur Växjö kommun utvecklar stadskärnan i syfte att främja miljövänliga alternativ som gång- cykel och kollektivtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristian Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att Växjö är en stad där mycket är i förändring i kombination med att det räknas som min hemstad var två motiv till denna uppsats. Även om förändringarna sker i stort sett hela Växjö stad avgränsades denna studie till i och runt stadskärnan. LÄS MER

 4. 4. Cykelstad : Vad tycker Gävles befolkning om det befintliga cykelvägnätet och vilka områden vill de se utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Julia Cederstrand; [2014]
  Nyckelord :Cykel; Gävle; hållbar utveckling; SWOT-analys; resedagbok och miljöpåverkan.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Behovet av varierande transportsätt är en fråga som aktualiserats i och med den ökade bilanvändningen som resulterat i en ökad miljöpåverkan. Studien riktar in sig på centralorten Gävle, i Gävle kommun. Gävle ligger ca 20 mil norr om Stockholm, med ett avstånd under 5 km till samtliga förorter via cykelvägnätet. LÄS MER

 5. 5. Cykelns plats i staden : metoder för en ökad och säkrare cykling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Arnås; [2014]
  Nyckelord :cykling; cykelvägnät; cyklist; fysisk planering;

  Sammanfattning : I ett samhälle som allt mer belyser vikten av att minska människans påverkan på sin omgivande miljö, har en grönare transport blivit en stor del i planeringen och satsningen på den hållbara staden. I den satsningen är cykeln en viktig del som inte bara kan bidra till en bättre fysisk och mental hälsa hos sina medborgare utan även bidra till en klart bättre levnadsmiljö genom bättre luftkvalitet, minskat buller, större social samhörighet och fler jobb (WHO, 2014). LÄS MER