Sökning: "cyklist"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet cyklist.

 1. 1. Classification of Wi-Fi Sensor Data for a Smarter City : Probabilistic Classification using Bayesian Statistics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Elin Tyni; Johanna Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As cities are growing with an increasing number of residents, problems with the traffic such as congestion and larger emission arise. The city planners have challenges with making it as easy as possible for the residents to commute and in as large scale as possible to avoid vehicles. LÄS MER

 2. 2. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER

 3. 3. Gaturummet - dess roll genom historien och spaning efter framtida potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carin Wincent; [2017]
  Nyckelord :gaturum; historia; stadsplanering; utveckling; mänskliga aktiviteter; industrialism; bilism; cyklist; fotgängare;

  Sammanfattning : Gaturummet har genom historien haft en stor betydelse för oss människor. Ett offentligt rum i staden som används av människor från alla samhällsklasser och till många olika aktiviteter. När den industriella revolutionen påbörjades och bilismen gjorde sitt intåg under början av 1900-talet förändrades människors transportvanor. LÄS MER

 4. 4. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Konrad Kowalik; [2016]
  Nyckelord :separation; cyklist; fotgängare; framkomlighet; trygghet;

  Sammanfattning : Separering av fotgängare och cyklister har en inverkan på cyklisters framkomlighet och fotgängares upplevda trygghet. Hur separeringen ska utformas beror på situationen. I svenska städer är det vanligt att trafikslagen separeras av en heldragen vit skiljeremsa. LÄS MER

 5. 5. Ephemeral Selves: A semiotic cultural analysis of a Swedish bicycle helmet campaign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Robin Öberg; [2016]
  Nyckelord :Applied Cultural Analysis; Bicycle Helmets; C.S. Peirce; Cultural Anthropology; Ephemeral Selves; European Ethnology; Evaluation; Governance; MACA; Marketing; Material Culture; Materiality; Mixed-Methods Approach; Performance; Policy; Semiotics; Social Self; Statistics; Traffic Safety Campaign; Qualitative Insight; Cykelhjälmar; Efemära Själv; Europeisk Etnologi; Kvalitativ Insikt; Kulturantropologi; Marknadsföring; Materiell Kultur; Materialitet; Riktlinjer; Semiotik; Socialt Själv; SPSS; Statistik; Styrmedel; Tillämpad Kulturanalys; trafiksäkerhetskampanjer; Uppträdande; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014, Lund municipality in Sweden handed out 830 bicycle helmets for free. Such governance campaigns are commonplace in Sweden, yet no campaign has ever been evaluated. There are two research aims to this thesis. First, to evaluate how many of the 830 cyclists actually wear the bicycle helmets that they received. LÄS MER