Sökning: "cystatin C"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden cystatin C.

 1. 1. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Isaksson; [2023]
  Nyckelord :cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. LÄS MER

 2. 2. Skattning av glomerulär filtrationshastighet med kreatinin respektive cystatin C hos äldre patienter : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Dennis West; Sandra Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Creatinine; cystatin C; elderly; GFR; Cystatin C; GFR; kreatinin; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: För estimering av glomerulär filtrationshastighet (eGFR) behövs ett blodprov, såsom kreatinin eller cystatin C. En av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter är skattning av GFR innan jodkontrastmedel administreras, på grund av risken för njurbiverkningar. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan kreatinin och cystatin C-baserad estimerad glomerulär filtrationshastighet hos Edoxabanbehandlade patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lena Bui; [2021]
  Nyckelord :Edoxaban; NOAC; eGFR; creatinine; cystatin C; Edoxaban; NOAK; eGFR; kreatinin; cystatin C;

  Sammanfattning : Introduktion: På senare tid har en ny generation av antikoagulantia (NOAK) uppkommit. NOAK kommer med fördelar då tidigare antikoagulantia behandling krävt täta läkarkontroller, reglering av dosering och hänsyn till kost. Tidigare antikoagulantia som warafarin och hepariner inhiberar flera koagulationsfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 5. 5. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. LÄS MER