Sökning: "död vård"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden död vård.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter hos närstående till personer med förstämningssyndrom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Sara Sjöstedt; Ellinor Boström; [2021]
  Nyckelord :Närstående; psykiatrisk vård; förstämningssyndrom; erfarenheter upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Background: Relatives have an important function in providing care to relatives who have an illness or disability. Every fifth person older than 18 years provides care to relatives. Related parties are defined as “a person with whom the individual considers himself to have a close relationship”. LÄS MER

 3. 3. Preoptimering av äldre patienter med höftfraktur inför operation med stöd av intensivvårdssjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Svahn; [2021]
  Nyckelord :intensive care nurse; intensive care unit; geriatrics; elderly; hip fracture; pre operative care; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; geriatrik; höftfraktur; preoptimering; intraprofessionellt teamarbete;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är en vanlig ortopedisk orsak till sjukhusvård hos äldre. Att vara äldre och drabbas av höftfraktur är förknippat med hög risk för död. Stora fysiologiska avvikelser preoperativt samt försenad operation är kopplat till ökad risk för komplikationer och död. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte på akutmottagning med patienter utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Möller; Emelie Eklund; [2021]
  Nyckelord :Emergency care; Experiences; Handling; Nurses; Intimate partner violence; Akutsjukvård; Erfarenheter; Handläggning; Sjuksköterskor; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är idag ett stort samhällsproblem och akutmottagningar är vanligen den första och enda kontakten den utsatta personen har med sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskor på akutmottagningar identifierar denna patientgrupp för att kunna erbjuda stöd och eventuellt förhindra ytterligare och mer allvarliga skador samt bråd död. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av diabetes mellitus typ II ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ruqiyo Mohamed; Kübra Duman; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; patient perception and experiences; feelings; caring science; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som kan leda till tidig död, främst på grund av hjärt- och kärlsjukdom. Diabetes mellitus har två typer av sjukdomar, vilket är typ ett och två. Båda är kända med förhöjda blodsockernivåer. Diabetes mellitus typ två handlar om insulinresistens och delvis insulinbrist. LÄS MER