Sökning: "dödligt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden dödligt våld.

 1. 1. Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ylva Nilsson; Linn Engelholm; [2021]
  Nyckelord :Active shooter; POLKON; police drill; active shooter situation; PDV; POLKON; polisövning; pågående dödligt våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. LÄS MER

 2. 2. Död? Ingen orsak : En kritisk granskning av domstolens bevisprövning i mål om dödligt våld där en dödsorsak inte kan fastställas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Bergman; [2021]
  Nyckelord :bevisvärdering; bevisprövning; dödsorsak; brott mot griftefriden; mord; dråp; vållande till annans död;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 4. 4. Män som mördar kvinnor : En kvalitativ studie om riskfaktorer för dödligt våld i enintim relation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Petronella Kastbom; Sofia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I genomsnitt mördas 16 kvinnor av sin partner. Dödligt våld i en intim relation anses vara ett så pass allvarligt brott och förekommer i så stor omfattning att det klassas som ett samhällsproblem. LÄS MER

 5. 5. ”VI HAR NOG INTE SETT DEN SISTA SKOLATTACKEN” : En kvalitativ studie om den svenska polismyndighetens förebyggande- och krisstödsarbete kring skolattacker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adéla Berndtsson; Estelle Larsson; Ebba Åsenhed Angvall; [2020]
  Nyckelord :school attacks; crisis support; police authority; crime prevention; skolattacker; krisstöd; polismyndigheten; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Skolattacker är en av de värsta händelser som ett samhälle kan utsättas för och polisen kan anses ha en viktig roll för att arbeta mot att detta brott inte ska behöva inträffa. Den föreliggande studiens syfte var att få djupare kunskap för hur den svenska polismyndigheten arbetar förebyggande mot att en skolattack ska ske, samt hur polisens eget krisstödsarbete ser ut inom myndigheten. LÄS MER