Sökning: "dövblindhet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet dövblindhet.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Vibraesthetics of Music : The design of BEATHOVEN: a haptic device for enjoying music through vibrotactile sensations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Mattsson; Martin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :Vibraesthetics; Haptics; Music; Vibrotactile Experience; Product Design; Industrial Design Engineering; Human-Centered Design; Design-Driven Innovation; Artistic Research; Inclusive Design; Vibroestetik; Haptik; Musik; Vibrotaktila upplevelser; Produktdesign; Teknisk design; Människocentrerad design; Design-driven innovation; Estetiskt utforskande; Inkluderande design.;

  Sammanfattning : The project has the purpose of designing and developing a wearable haptic device for experiencing music through tactile vibrations on the body, and the result is the product concept BEATHOVEN and a completely new way of experiencing music.  Music is powerful, it touches our soul and gives form to our emotions. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av designkoncept för Monitor: : Ett hjälpmedel för dövblinda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Moa Lundfeldt; [2018]
  Nyckelord :deaf-blindness; human centered; semantics; sensory functions; tactile interaction; dövblindhet; användarcentrerad; semantik; sensoriska funktioner; taktil interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla ett designkoncept för Monitor. Monitor är ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel eller dövblindhet som utvecklats av Pariception AB. Projektets problemställning omfattade att ta fram en design som var användarvänlig, ergonomisk, användarcentrerad och anpassad till Pariception som varumärke. LÄS MER

 4. 4. Att känna tillsammans. Hur känslor visar sig hos tre ungdomar med medfödd dövblindhet och hur de bekräftas av pedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofi Malmgren; [2015-04-28]
  Nyckelord :Medfödd dövblindhet; kommunikation; känslor; livsvärld;

  Sammanfattning : Syfte: Att fördjupa förståelsen kring tre ungdomar som har medfödd dövblindhet och deras livsvärldar, med fokus på hur pedagogerna skapar möjlighet för ungdomarna att visa, kommunicera, förstå och ta del av känslor. Hur kan känslor visa sig hos ungdomarna i undersökningsgruppen? Hur bemöter och bekräftar pedagogerna de känslor som visar sig? Hur möjliggör pedagogerna för ungdomarna att kommunicera känslor? Hur kan ungdomarnas horisont vidgas när det gäller förmågan att visa, kommunicera, förstå och ta del av känslor?Teori: Undersökningen utgår från livsvärldsfenomenologin, där Merleau-Pontys beskrivning av livsvärlden blir central. LÄS MER

 5. 5. Teknik för delaktighet i aktivitet och samhälle för personer med dövblindhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Jenny Hästö; [2015]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Kommunikation; Mobilitet;

  Sammanfattning : Det är allas rätt att fritt delta i samhället men att kunna ta del av samhällslivet är inte en självklarhet för alla. Personer med dövblindhet kan uppleva svårigheter kring aktiviteter så som att kommunicera, förflytta sig och få tag på information. I arbetsterapi är delaktighet i aktivitet ett viktigt begrepp. LÄS MER