Sökning: "d uppsats finansiering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden d uppsats finansiering.

 1. 1. Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? : - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriella Karacsonyi; Carl Helin; [2014]
  Nyckelord :D E ratio; capital structure; finance; tangible assets; growth; industry association; firm size; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; finansiering; materiella anläggningstillgångar; tillväxt; bransch; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Titel: Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser? - En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen. Nivå: C-uppsats i företagsekonomi, kandidatnivå Författare: Gabriella Karacsonyi och Carl Helin Handledare: Peter Lindberg och Arne Fagerström Datum: 2014 - maj Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företags skuldsättningsgrad ser ut vid finanskriser och vilka samband denna variabel uppvisar med variablerna branschtillhörighet, tillväxt, företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. LÄS MER

 2. 2. Marknadsrisken och Börsen – En empirisk studie av Dow Jones Index

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marthin Larsson; [2006]
  Nyckelord :Makroekonomiska variabler; aktiemarknad; börs; signifikant; multipel regressionsanalys; multi-index modell; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna D-uppsats i finansiering är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan Dow Jones Index och de oberoende makrovariablerna: kortränta, långränta, penningmängd, inflation, inflationsförväntningar och inköpschefsindex. Om samband påvisas avser jag att undersöka vilken och hur stor påverkan de olika variablerna har på Dow Jones Index. LÄS MER

 3. 3. Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? - med avseende på de krav som ställs på dem i deras yrkesroll

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Svensson; Vahida Mehinovic; Charlotte Bengtsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: När vi snart som färdigutbildade civilekonomer ska ut i arbetslivet tycker vi att det vore väldigt intressant att undersöka hur utexaminerade studenters kunskaper från Handelshögskolan i Göteborg stämmer överens med krav som ställs på dem ute i arbetslivet. Vi har valt att utgå från studenter mellan åren 1995-2002 som utexaminerats i ämnet redovisning och finansiering. LÄS MER

 4. 4. Att styra innovation för värdeskapande

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Sipari; Catarina Björnhede; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar styrning av riskkapitalfinansierade Forsknings- och Utvecklingsintensiva företag inom Life Science-branschen. Vad som präglar dessa företag är att de har långa utvecklingstider utan att någon försäljning sker under tiden, vilket gör dem beroende av externt kapital s.k. riskkapital. LÄS MER

 5. 5. Statsstöd till public service-TV, -Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Måhl; [2002]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensen på TV-marknaden har ökat dramatiskt de senast 20 åren. Inom EU har medlemsstaterna öppnat upp marknaden för konkurrens samtidigt som man har velat bevara det som kallas public service-TV eller, som det heter på svenska, TV i allmänhetens tjänst. Public service-TV kan helt eller delvis finansieras genom statliga medel. LÄS MER