Sökning: "d- diabetes patient"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden d- diabetes patient.

 1. 1. Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Spåre; [2017]
  Nyckelord :canine mastectomy; SSI; prophylactic antibiotherapy; woundinfection; reconstructive surgery;

  Sammanfattning : Peri-operative antibiotics are often used by both veterinarians and physicians to prevent and treat surgical site infections (SSI). According to international guidelines, antibiotic prophylaxis is only required when it has been proven to be clinically necessary. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes typ II : En studie baserad på vetenskapliga artiklar om patienternas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Fransson; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ II; Hälso- och sjukvård; Kvalitativ; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II ökar i alla delar av världen. Ökningen beror på att människor framförallt i västvärlden har valt att leva med en alltmer bekväm livsstil. Sjukdomen har inget bot utan behandlas med livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Mödrahälsovård i förort. Barnmorskan i mötet med invandrare.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2011-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vård av gravida är en internationell angelägenhet. Barnmorskan har i sitt yrke ansvar för attvara kunskapsförmedlare och stödja kvinnor i livets olika skeden. Att mötainvandrarkvinnor med speciella risker och vårdproblem ställer krav på barnmorskanskompetens. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av undervisning i diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sahra Ibrahim; Li Ly; [2009]
  Nyckelord :kost; diabetes typ 2; undervisning; sjuksköterska; patient; upplevelse; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är i dag en av de största folksjukdomarna, och den fortsätter att öka successivt. Fetma, som oftast beror på dåliga matvanor och låg fysisk aktivitet, är en stor bidragande orsak till ökningen. När en person drabbas av diabetes innebär det att patienten bör ändra sin livssituation när det gäller kost och motion. LÄS MER

 5. 5. Vårdande undervisning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ellinor Ahlström; Susanne Sjögren; [2005]
  Nyckelord :Patientundervisning; upplevelser; kronisk sjukdom; omvårdnad; diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid livslång sjukdom ställs den sjuke inför kravet att förändra sitt levnadssätt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt med sjukdomen. Patienten måste lära sig klara av den egenvård som sjukdomen kräver. LÄS MER