Sökning: "d- malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden d- malmö.

 1. 1. Elevers läsmotivation : - Sambandet mellan läsmotivation och läsförmåga samt motivationshöjande undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Caroline Ekberg; Pernilla Hansson; [2021]
  Nyckelord :Läsförmåga; Läsmotivation; Läsning; Läsundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt redogör för vad aktuell forskning säger om högstadieelevers läsmotivation i relation till läsförmåga samt motivationshöjande undervisningsmetoder i läsundervisningen.  Översikten utgår från frågeställningarna: Vad säger forskningen om elevers läsmotivation i relation till deras läsförmåga?​ ​Samt, vad säger forskningen om hur lärare kan engagera och motivera sina elever att läsa? Resultatet visar ett tydligt samband mellan högstadieelevers läsmotivation och deras läsförmågor, d. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
  Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

  Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av samverkan mellan skola och Barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Vucinic; [2021]
  Nyckelord :organisation; specialpedagogik; samverkan;

  Sammanfattning : Allt fler barn och unga kan ha komplexa behov som kräver sammansatt stöd av olika aktörer. För att motsvara de komplexa behoven krävs sammansatt stöd, d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av palliativomvårdnad. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dennis Leander-Pehrson; Amanda Feher; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; undergraduate nurses; experiences; feelings; emotions; Palliativ vård; grundutbildad sjuksköterska; erfarenheter; känslor;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Feher A, Leander-Pehrson D.  The experiences of palliative care in newly graduated nurses. A literature review. Thesis in nursing, 15 credits. LÄS MER

 5. 5. The Programming Citizen: införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering : införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Gerdau; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att analysera om införandet av programmering imatematikundervisningen enbart i studieförberedande linjer på gymnasiet exkluderaryrkeselever från en relevant kunskap. För att förstå vad som menas med viktig kunskapanvänds Basil Bernsteins teori om vertikala och horisontella kunskapsstrukturer. LÄS MER