Sökning: "dagens ungdomskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden dagens ungdomskultur.

 1. 1. Graffiti och dess kopplingar till etablerad grafisk design

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jacob Tromark; Gustav Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Postmodernism; Graffiti; Grafisk-design; Mode; Reklam; Bildanalys; Keith Harring; Jean Michel Basquiat; Hiphop; Historia;

  Sammanfattning : Graffiti är en konstform som kan väcka olika associationer beroendepå dess kontext. Graffiti-begreppet är brett men förknippas oftast medvandalism. I olika sammanhang kan bilden av graffiti dock omformasfrån en rebellisk ungdomskultur till något som passar inom deexklusiva finrummen. LÄS MER

 2. 2. Asså jag bryr mig inte, men ändå bryr jag mig. : En kvalitativ studie om ungas uppfattning och erfarenheter av Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Agnes Nehls; Linn Leding; [2015]
  Nyckelord :Instagram; youth culture; moral panic; confirmation; likes; followers; selfie.; Instagram; ungdomskultur; moralpanik; bekräftelse; likes; följare; selfie.;

  Sammanfattning : Social media has come to play an increasingly important role in today's society. It’s hard in today’s world not to talk about youth culture without mentioning social media. Large amounts of research show that this type of media adversely affects young people, but at the same time, much of this research is written from an adult perspective. LÄS MER

 3. 3. Bloggare: personliga, populära och användbara

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Petra Segerberg; [2014]
  Nyckelord :Kenza; Kissie; Blondinbella; bloggar; bloggare; inramningsteori; postfeminism; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de populära unga bloggskrivarna Kenza, Kissie och Blondinbella ramats in i Aftonbladet och DN (under 2012) och vilka tolkningar av fenomenet läsaren därmed inspirerades till. De teoretiska perspektiv uppsatsen utgår från är konstruktionismen och inramningsteori, framförallt med utgångspunkt från Van Gorp och van der Goots studier. LÄS MER

 4. 4. Pedagogik & Ungdomskultur: Bildämnets potential i senmoderniteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Dyamo; [2013]
  Nyckelord :bildämnet; engagemangspedagogik; populärkultur; senmodernitet; tradition; ungdomskultur; utveckling; ämnesinnehåll;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att observera och diskutera bruket av en pedagogisk praxis som berör populär- och ungdomskultur inom bildämnet. Problemställningen täcker aspekter som den populärkulturella integrationen i dagens bildundervisning, ungdoms-kulturens fördelar och nackdelar i undervisningssammanhang, samt hur bildpedagoger kan närma sig en engagemangspedagogik som på lämpligt sätt drar fördel av populär- och ungdomskultur. LÄS MER

 5. 5. Dagens ungdom i dagens skola : En kvantitativ studie om hur subkultur bland ungdomar påverkar deras attityd till skolan.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Skoglund; Malin Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Subkultur; ungdomskultur; mainstreamkultur; skolattityd; attityd; skolk; musikstil.;

  Sammanfattning : Vad innebär det att tillhöra en subkultur och har det någon påverkan på ungdomars attityder idag? Är det lika utpräglat som under 70-talet när punken var som störst och man visade sin tillhörighet genom klädsel och en viss musiksmak? Eller har mainstreamkulturen tagit över genom olika medier som TV, film och internet? Studiens syfte är att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur. Frågeställningen är följande: Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur stor utsträckning förekommer subkulturer idag? Finns det ett samband mellan subkultur och geografiskt/sociokulturellt område? Som metod valde vi att göra en enkätundersökning genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER