Sökning: "daglig verksamhet självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden daglig verksamhet självbestämmande.

 1. 1. Bör man som professionell uttrycka egna känslor i arbetet? - En kvalitativ studine om LSS personalens känslohantering i arbetet med självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabella Kajrup; Sara Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande; Emotional labor; LSS; Sociala band; Daglig verksamhet enligt LSS; Gruppbostäder enligt LSS; empowerment; Social work;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att låta sina egna personliga känslor och värderingar uttryckas i den professionella rollen anses i tidigare forskning vara nödvändigt för att undvika utbrändhet. Det är viktigt att man som professionell är medveten om sina egna känslor och tillåter dem att ta plats men att man i arbetet med brukare ständigt låter fokuset vara på deras självbestämmande. LÄS MER

 2. 2. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. Självbestämmande : -inom daglig verksamhet och bostad med särskild service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lena Berglund; Pia Benreus; [2017]
  Nyckelord :Självbestämmande; LSS; Socialstyrelsen; delaktighet; utvecklingsstörning; Daglig;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om de institutionella förutsättningarna för självbestämmande är möjliggörande eller begränsande för målgruppen vuxna på en låg kommunikativ- och kognitiv utvecklingsnivå (måttlig till svår utvecklingsstörning). Genom en kvalitativ textanalys av styrdokument som Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens- och kommunala styrdokument samt kompletterande intervjuer fanns tanken att få en djupare förståelse för vilka faktorer som styr självbestämmandet för vuxna på en låg kommunikativ- och kognitiv utvecklingsnivå. LÄS MER

 5. 5. ”Jag måste lita på folk, tro på folk. Att dehjälper mig” : En kvalitativ studie om hur individer med intellektuellfunktionsnedsättning upplever delaktighet, inflytande ochsjälvbestämmande på daglig verksamhet enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Jättner; [2017]
  Nyckelord :Empowerment; Daglig verksamhet; Delaktighet; Inflytande; Intellektuell funktionsnedsättning; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelsen av delaktighet, inflytande och självbestämmande hos individer som har intellektuell funktionsnedsättning och som är deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade). Resultatet har analyserats med inspiration från den hermeneutiska analysmetoden samt utifrån teorin om empowerment. LÄS MER