Sökning: "daglig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden daglig verksamhet.

 1. 1. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 2. 2. Att leva bakom resten av världen - Upplevelser av erkännande och stigmatisering på verksamheter för meningsfull sysselsättning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Danny Hallin; Michael Huynh; [2021]
  Nyckelord :psychiatric disability; supportive occupation; social isolation; self-realization; stigma; recognition; erkännande; meningsfullhet; meningsfull sysselsättning; välbefinnande; psykisk ohälsa; psykisk funktionsnedsättning; psykisk funktionsvariation; sysselsättningsverksamhet; daglig verksamhet; yrkesrehabilitering; individual placement and support; IPS; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore how people with psychiatric disabilities experience interventions of supportive occupation, and how it affects their well-being, sense of meaningfulness, and participation in society. Since the thesis aimed to explore the individuals’ feelings and experiences, it was based on a qualitative methodological approach. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION MELLAN PERSONAL OCH BRUKARE I DAGLIGA VERKSAMHETER : EN KVALITATIV STUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jessica Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Day center; educational tools and KASAM; Kommunikation; Daglig verksamhet; pedagogiska verktyg och KASAM.;

  Sammanfattning : Bengtsson, J. Kommunikation mellan personal och brukare i dagliga verksamheter - En kvalitativ studie. Examensarbete i handikapp ochrehabiliteringsvetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten förhälsa och samhälle, 2018. LÄS MER

 4. 4. Vägen till arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ studie om delaktighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Louise Thorén; Lizette Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kommunala verksamheter arbetar för att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att påverka valet av arbete/sysselsättning utifrån egna intressen och önskningar. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod där sex enhetschefer för daglig verksamhet intervjuades för att vi skulle få ta del av deras bild. LÄS MER

 5. 5. Skam i terapirummet : Kliniska och privata erfarenheter hos DBT-behandlare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bodil Huljegård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning har visat att skam är en viktig transdiagnostisk faktor i psykisk ohälsa, samt att skam påverkar hur vi agerar i terapisituationer och i handledning. Denna studies syfte var att utforska hur kliniskt verksamma behandlare förhåller sig till skam. Metoden som använts är samtalande intervjuer utifrån Grounded Theory. LÄS MER