Sökning: "daglig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden daglig verksamhet.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. Första linjens chefers erfarenheter av att arbeta i en organisation med tillitsbaserad styrning och ledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Tu; Johanna Wickstrand; [2022]
  Nyckelord :daglig verksamhet; första linjens chefer; intervjustudie; implementering; ledarskap; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning.;

  Sammanfattning : Offentliga organisationer som har samhällsuppdraget inom vård- och omsorg behöver vara i ständig utveckling. Detta skapar ett förändrings- och implementeringsbehov inom offentliga verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i Daglig Verksamhet : Att stödja deltagarnas sexualitet och sexuella identitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Tham; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; sexuality; sexual identity; care staff; intellektuell funktionsnedsättning; sexualitet; sexuell identitet; omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på daglig verksamhet kan fortsätta utveckla sitt arbetssätt och samverkansarbete med andra professionella aktörer för att stödja individer med intellektuella funktionsnedsättningar i deras sexualitet och sexuella identitet. den metod som användes var att genomföra en intervjustudie med personal på olika dagliga verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Startups nyttjande av ad hoc strategier efter turbulenta tider : En kvalitativ studie om hur startups kan använda ad hoc strategier efter turbulenta tider

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Vilhelm Carlson; Elma Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :Startups; ad hoc strategies; turbulent times; organizational changes; strategic communication; adaptability; Startups; ad hoc strategier; turbulenta tider; organisatorisk förändring; strategisk kommunikation; anpassningsförmåga;

  Sammanfattning : The economic growth of recently established companies by the name of startups has increased significantly within the past couple of years. Startups are commonly attributed to achieving positive effects on socioeconomic advancements by creating new employment opportunities within its surrounding environments. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning och daglig styrning på enhetsnivå : En fallstudie om utformning och användning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jessica Bergman; Jennifer Notström; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; Daily control; Management by objectives; Performance measures; Reorganization; Prestationsmätning; Daglig styrning; Målstyrning; Prestationsmått; Omorganisering;

  Sammanfattning : Prestationsmätning och daglig styrning är två frekvent förekommande styrmedel i verksamheter oavsett bransch. I samband med att styrmedel ifrågasätts blir förändringsprocesser aktuella för företag. En vanligt förekommande förändringsprocess idag är en omorganisering. LÄS MER