Sökning: "dagliga aktiviteter"

Visar resultat 11 - 15 av 310 uppsatser innehållade orden dagliga aktiviteter.

 1. 11. Patienters upplevelser av det dagliga livet vid Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josef Habainy; Milica Miladinovic; [2020]
  Nyckelord :Crohns; Dagligt liv; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blir varje år ca 500 personer diagnosticerade med Crohns sjukdom och anledningen till varför man drabbas av denna sjukdom är ännu okänd. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och är vanligast förekommande i industrialiserade länder med västerländsk livsstil. LÄS MER

 2. 12. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 13. Kartläggning av aktivitetsbalans på äldreboende - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emmie Friberg; Jennifer Stenemo; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapi; äldreboende; hälsa; meningsfulla aktiviteter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som är starkt förknippat med hälsa. Det saknas dock kunskap om hur äldre personers aktivitetsbalans tillgodoses i praktiken. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelse av cytostatikainducerat illamående och kräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catrine Engström; Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :cytostatikainducerat illamående och kräkningar; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett vanligt sätt att behandla denna grupp av sjukdomar är med hjälp av cytostatika. Biverkningar som ofta förekommer vid behandling med cytostatika är illamående och kräkningar. LÄS MER

 5. 15. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anette Lundblad; Minna Kantola; [2020]
  Nyckelord :Chronic Fatigue Syndrome; Myalgic Encephalomyelitis; Occupational Therapy; Occupational Therapy interventions; Occupational balance; Rehabilitating;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans. Metod: För att besvara syftet så utfördes en litteraturöversikt som inkluderar kvalitativa studier, kvantitativa studier och litteraturstudier, totalt åtta studier. LÄS MER