Sökning: "dagliga processer"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden dagliga processer.

 1. 1. Standardiserat arbetssätts påverkan på en tjänsteorganisation : en fallstudie på IKEA of Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Joakim Svanberg; Erik Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; Strukturerat arbetssätt; Standarder; Interna rutiner; Processer; ISO-standarder; Lean Production; Total Quality Management; Tjänstekvalité; Verksamhetsmanual;

  Sammanfattning : Studien omfattar en undersökning kring kvalité inom en tjänsteorganisation där standardiserat arbetssätt analyseras. I nuläget saknas omfattande dokumenterade rutiner och arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka om standardiserat arbetssätt påverkar en tjänsteorganisation och i så fall vilka faktorerna är. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en process i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Stefansson; [2019]
  Nyckelord :continuous improvement; Lean; municipal activities; quality; 8 wastes; kommunal verksamhet; kvalitet; Lean; 8 slöserierna; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Besök eller kontakt med statliga myndigheter innebär ofta väntetid och långa handläggningstider. Nynäshamns kommun har för att minska väntetiderna skapat ett kontaktcenter vars syfte är att förenkla för kunden samt minska handläggningstider för rutinärenden. LÄS MER

 3. 3. Modelling towards a lean product development process : A case study at Scania customized truck development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :ANNA STYFBERG LUNDQVIST; [2019]
  Nyckelord :Process modeling; lean product development process; project management; Process modellering; lean produktutveckling; projekt ledning;

  Sammanfattning : The increasing demands on producing products in an effective and resource efficient manner has put more focus on modelling internal processes within organizations. Models of internal processes show what work is to be done and how to do the work in order to get to the desired result. LÄS MER

 4. 4. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 5. 5. Patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Henriksson; Ewa Lewenhagen; [2018]
  Nyckelord :Hypertension; Lifestyle change; Literature review; Patient experience; Person-centered care; Hypertoni; Litteraturöversikt; Livsstilsförändring; Patientens erfarenhet; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett globalt hälsoproblem och livsstilsrelaterade orsaker ligger bakom utvecklingen av hypertoni. Livsstilsförändring kan innebära ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Det behövs mer kunskap om patientens erfarenhet av livsstilsförändring vid hypertoni. LÄS MER