Sökning: "dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade ordet dagvatten.

 1. 1. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana vatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Turbidity; phosphorus; metals; PAH:s; stormwater; dissolved pollutants; particulate bounded pollutants; water quality; Turbiditet; fosfor; metaller; PAH:er; dagvatten; löst fas; partikulär fas; vattenkvalité;

  Sammanfattning : Stormwater is water that originates from snow or rainfall and that cannot naturally infiltrate the soil. When stormwater flows from hard surfaces it can transport different pollutants to watercourses. By measuring turbidity continuously and using the relationship between turbidity and pollutants the pollutant levels can be estimated. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av en teknisk lösning för att minska risken för översvämning i lågstråk i en urban miljö vid större nederbörd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Björn Olsenius; Mattias Tornell; [2021]
  Nyckelord :Methods to solve storm drainage; surface water; urban planning.; Dagvattenlösningar; nederbörd; skyfall; stadsmiljö; urban miljö; översvämningsrisk.;

  Sammanfattning : Syfte: I många städer finns områden som ligger lägre än omgivande terräng (lågstråk). I dessa lågstråk finns det stor risk att dagvatten ansamlas vid skyfall och medför över-svämningar och skador på byggnader och anläggningar. LÄS MER

 4. 4. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Andreas Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Sammanfattning : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. LÄS MER

 5. 5. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2021]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. LÄS MER