Sökning: "dagvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet dagvatten.

 1. 1. Effekten av att separera ett befintligt kombinerat system till separat spill- och dagvatten : Vasastan, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Terese Bergenstråle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 3. 3. Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Gerard; Maatouk Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Våtmarkstak; Wetland roof; Gröna tak; Green roof; Extensiva tak;

  Sammanfattning : Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden. Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. LÄS MER

 4. 4. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 5. 5. Kemisk klassning och klassning av särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken : problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Lena Ehrling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. LÄS MER