Sökning: "dagvattendamm"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet dagvattendamm.

 1. 1. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje : Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Md Abdur Razzak; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; Flödesbelastning; Föroreningsbelastning; Föroreningshalter; Rännilslunden; StormTac; Reningseffektivitet; Dagvattendamm; 20 millimeter nederbörd; VA-policy;

  Sammanfattning : I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. LÄS MER

 3. 3. Simulering och känslighetsanalys av ett pumpkraft-dagvattendammsystem : En utvärdering av potential för småskalig energilagring av solelsöverskott eller arbitrage

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Abrams; [2020]
  Nyckelord :PHES; stormwater; stormwater pond; energy storage; renewable energy; PHES-stormwater pond; Pumpkraft; dagvattendamm; energi; energilager; PaT; solenergilager; pumpkraft-dagvattendamm;

  Sammanfattning : The global move to more sustainable and renewable energy sources causes increased fluctuations in theelectric market. That fact combined with the Swedish regulations on micro producers make high levels ofself-use critical and have increased the interest in energy storage of energy from intermittent sources. LÄS MER

 4. 4. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER