Sökning: "dagvattendamm"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet dagvattendamm.

 1. 1. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av reningsfunktionen i Steningedalens våtmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Aiste Girleviciute; [2018]
  Nyckelord :Storm water; stormwater pond; sediment sampling; water purification.; Dagvatten; dagvattendamm; sedimentprovtagning; avskiljningseffektivitet.;

  Sammanfattning : Dagvattnet från Märsta är belastat med bland annat tungmetaller och näringsämnen. Vattnet hamnar i Märstaån och transporteras vidare ut till Mälaren. Steningedalens våtmark är ett dammsystem som renar och fördröjer en del av Märstaåns flöde före transport ut mot Mälaren. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering : mångfunktionella dagvattendammar för framgångsrikt naturinslag i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka af Forselles; Violeta Belokozovska; Özlem Zein; [2018]
  Nyckelord :dagvattendammar; magasinering; LOD; infiltration; våtmark; stormwater; biologisk mångfald; vattenrenande växter; rekreation;

  Sammanfattning : Med åren har olika lösningar tagits fram gällande hur dagvattnet skall omhändertas med framgång och för varje år uppfinner bland annat forskare, ingenjörer och arkitekter olika lösningar som även kan bidra med flera andra fördelar än att endast omhänderta det överblivna regnvattnet. Exempelvis läggs stort fokus på främjande av artrikedom och estetiskt tilltalande utemiljöer. LÄS MER

 4. 4. Hur förorenad är en dagvattendamm som inte sköts om? : En jämförelse av två dagvattendammar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ronja Nelson; Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagvatten innehåller en mängd olika föroreningar och är en stor källa till spridning av farliga ämnen. Fordon och industrier är två faktorer som orsakar ökning av tungmetallerna koppar och zink. Utan hantering av dagvatten kan negativa effekter uppstå i våra vattendrag och sjöar. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering för fritidsstugeområden - En fallstudie med multikriterieanalys för Lilleby.

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Linnea Berggren; Elisabet Norén; [2016]
  Nyckelord :Dagvatten; multikriterieanalys MKA ; dagvattendamm; makadammagasin; gröna tak; regntunnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER