Sökning: "dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet dagvattenhantering.

 1. 1. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 2. 2. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 3. 3. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Skelettjordskonstruktioner - En undersökning av dess funktion med hydraulisk modellering i MIKE URBAN+

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Carl Edström; [2020]
  Nyckelord :MIKE URBAN ; skelettjord; dagvattenhantering; urban hydrologi; hydraulisk modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisering med växande och tätare städer i kombination med klimatförändring som förväntas kunna ge extremare väder kräver ett smart markanvändande där flera funktioner kan uppfyllas på samma yta. Ett exempel på en multifunktionell anläggning är skelettjordskonstruktioner som har en bärförmåga som hanterar ovanliggande laster, skapar gynnsamma förhållanden för träd och hanterar dagvatten med rening och fördröjning. LÄS MER

 5. 5. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Volter; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. LÄS MER