Sökning: "dagvattenhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet dagvattenhantering.

 1. 1. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Sammanfattning : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. LÄS MER

 2. 2. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Effectiveness of Urban Trees with Skeletal Soils in Flood Risk Mitigation

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Molly Boberg; [2024]
  Nyckelord :Flood Management; Climate Adaptation; Nature-Based Solutions NBS ; Urban Trees; Skeletal Soil; Hydrologic Modelling; MIKE; Översvämningshantering; Klimatanpassning; Naturbaserade lösningar; Stadsträd; Skelettjord; Hydrologisk modellering; MIKE;

  Sammanfattning : With increased urbanization and climate change, heavy rainfall events and urban floods are becoming more frequent. To meet the demands for effective climate adaptation strategies and mitigation measures, Nature-Based Solutions (NBS) have received increased attention. LÄS MER

 4. 4. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhanteringens oanade funktioner : En studie om hållbar dagvattenhantering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alma Holmqvist; [2024]
  Nyckelord :Blågröngrå infrastruktur; dagvattenhantering; växtbädd; Uppsala kommun; välmående;

  Sammanfattning : Området Rosendal är beläget söder om Uppsalas stadskärna. Visionen för området är att det ska vara nära till allt, att alla är välkomna och att närheten till naturen är extra viktig. Dagvattenhanteringen i Rosendal är därför i fokus och ett nytt dagvattenhanteringssystem planeras i området. LÄS MER