Sökning: "dagvattensystem"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet dagvattensystem.

 1. 1. How design storms with normally distributed intensities customized from precipitation radar data in Sweden affect the modeled hydraulic response to extreme rainfalls

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Elfström; Max Stefansson; [2021]
  Nyckelord :cloudbursts; cloudburst mapping; spatial rain variation; pluvial flooding; hydraulic response; Swedish precipitation radar data; idealized urban catchment; hydrodynamic modeling; skyfall; skyfallskartering; gaussisk regnfördelning; spatial regnvariation; pluvial översvämning; hydraulisk respons; svensk nederbördsradardata; idealiserat urbant avrinningsområde; hydrodynamisk modellering;

  Sammanfattning : Intense but short-term cloudbursts may cause severe flooding in urban areas. Such short-term cloudbursts mostly are of convective character, where the rain intensity may vary considerably within relatively small areas. Using uniform design rains where maximum intensity is assumed over the whole catchment is common practice in Sweden, though. LÄS MER

 2. 2. Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs : ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Hult Broman; Teresa Yousef; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Medelnederbörden ökar och sannolikheten för skyfall ökar också. Mer dagvatten behöver omhändertas i Stockholm. Dessutom minskar grönområdena i Stockholm på grund av förtätning. Men däremot kan hållbar dagvattenhantering vara en resurs i gestaltning av urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. A valuation of ecosystem services from blue-green infrastructure for stormwater management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Anderzon; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; blue-green infrastructure; urban ecosystem services; indicators; semi-quantitative valuation; Dagvatten; dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; urbana ekosystemtjänster; indikatorer; semi-kvantitativ värdering;

  Sammanfattning : The ongoing urbanization leads to densification and growth of cities, which replaces natural areas with hard surfaces. Precipitation is then more likely to runoff as stormwater than to be detained locally. Also, precipitation is predicted to be increasing as an effect of climate change. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för inventering av dagvattensystem

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Dagvatten; inventering; dagvattensystem; dagvattenanläggningar; VA; Fieldmaps; vatten;

  Sammanfattning : I den här rapporten beskrivs hur man tillsammans med Bodens kommuns VA-avdelning tagit fram och fält-testat ett inventeringsverktyg för dagvattenutlopp. I rapporten beskrivs tankarna kring utformandet av detta verktyg, syftet med den data som är av intresse, samt hur detta verktyg fungerar i bruk. LÄS MER

 5. 5. Blå-gröna lösningar inom dagvattenhantering : En jämförande studie av Malmö och Växjö kommuns förutsättningar och strategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mathilda Tydesjö; [2021]
  Nyckelord :blå-grön infrastruktur; dagvatten; dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; stadsplanering;

  Sammanfattning : Sveriges städer står inför en ökad dagvattenproblematik till följd av klimatförändringar och förtätning som ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Blå-grön infrastruktur har föreslagits som en alternativ metod att hantera ökad nederbörd och har därmed integrerats långsamt in i städers dagvattenhantering. LÄS MER