Sökning: "dalripa"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dalripa.

  1. 1. Förvaltningsverktyg för ripjakt i Jämtlands län

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Moa Walldén; [2014]
    Nyckelord :dalripa; Lagopus lagopus; småviltsjakt; ; avskjutningsstatistik; ; viltförvaltning;

    Sammanfattning : Jakten på ripa är mycket populär bland svenska jägare och även bland jägare från andra länder. På grund av denna popularitet är rippopulationen på statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen i Jämtlands län utsatta för ett högt jakttryck. Detta har lett till att jakten behöver regleras. LÄS MER