Sökning: "damfotbollsspelare"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet damfotbollsspelare.

 1. 1. Samband mellan knäböjstyrka och hopp- och sprintförmåga : En tvärsnittsstudie på kvinnliga elitfotbollsspelare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Madeleine Larsson; [2022]
  Nyckelord :jump; muscle strength; sprint; women’s soccer player; damfotbollsspelare; hopp; muskelstyrka; sprint;

  Sammanfattning : Introduction Women’s soccer players need to train comprehensively to cope with the demands that exist during a soccer game. There are several studies on the relationship between muscle strength and jump and sprint ability. However, most studies are performed on male athletes. LÄS MER

 2. 2. Elit-damfotbollsspelares synpunkter och erfarenheter av tidig specialisering och diversifiering : En intervjustudie med akademispelare i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Felix Schmidt; Evdoxia Mantzoudi; [2022]
  Nyckelord :Early specialization; Sampling; Self-Determination Theory; Women; soccer; Tidig specialisering; Diversifiering; Självbestämmande teorin; Akademi; damfotbollsspelare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att ge en djupare förståelse kring aktiva elit-damfotbollsspelares erfarenheter och synpunkter kring tidig specialisering/diversifiering i förhållande till motivationsaspekter. Frågeställningarna var: Vad är aktiva elit-damfotbollsspelares syn på tidig specialisering och diversifiering? Hur ser aktiva elit-damfotbollsspelare på sina erfarenheter inom idrotten i förhållande till motivationsaspekter? Metod Studien är kvalitativ och har genomförts genom intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrika pedagogiska tillvägagångssätt för damfotbollstränare : En kvalitativ intervjustudie utifrån damfotbollsspelares egna perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Vilma Rajalin; [2022]
  Nyckelord :women s soccer; women s soccer coach; successful leadership; leadership; transformative leadership; situational leadership; development; motivation  ; Damfotboll; damfotbollstränare; framgångsrikt ledarskap; ledarskap; transformativt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; utveckling; motivation.;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie var att ta reda på hur en damfotbollstränare bör vara och agera för att spelarna ska utvecklas, detta utifrån spelarnas egna perspektiv. Studien har en holistisk inriktning och gjordes ur hermeneutiskt-fenomenologisk tradition. LÄS MER

 4. 4. Tätare spelschema på grund av pandemin Corona säsong 2020 –ökar det risken för korsbandsskor hos kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Damallsvenskan; enkätstudie; fotbollsspelare; främre korsband; fysioterapeut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnliga fotbollsspelare löper större risk för att råka ut för främre korsbandsskador än män. Vad orsaken till detta är vet man inte bestämt men kan vara anledningar som exempelvis anatomiska, biomekaniska och hormonella orsaker. LÄS MER

 5. 5. Motivationsklimat som moderator i relationen mellan perfektionism och prestationsångest: : En kvantitativ studie på damfotbollsspelare i division 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Oscar Carlson; Emma LIndberg; [2021]
  Nyckelord :Female soccer players; performance anxiety; motivational climate; perfectionism; moderation; Damfotbollsspelare; prestationsångest; motivationsklimat; perfektionism; moderering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka (a) sambanden mellan perfektionism, motivationsklimat och prestationsångest, samt (b) hur motivationsklimatet modererar styrkan i relationen mellan perfektionism och prestationsångest. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen genomförts via ett bekvämlighetsurval. LÄS MER