Sökning: "dammkonstruktion"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dammkonstruktion.

 1. 1. Jämförelse av tre metoder vid reparation av betongdammar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Amitis Eriksson; [2017]
  Nyckelord :carbon dioxide release; Chesterton putty; dam construction; economy; reparation methods; quality; waterjet; mechanical chiseling; Koldioxidutsläpp; Chesterton spackel; dammkonstruktion; ekonomi; reparationsmetoder; kvalité; vattenbilning; mekaniskbilning;

  Sammanfattning : The purpose of this rapport/paper is to summarize and compare three different reparation methods, which can be used in repairing damaged concrete dams, which are one of the most important parts of electricity production in Sweden. Most of big dams in Sweden built between1900- 1960 are in a great need of restoration. LÄS MER

 2. 2. En statistisk analys av islastens effekt på en dammkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik; Linköpings universitet/Statistik

  Författare :Emil Klasson Svensson; Anton Persson; [2016]
  Nyckelord :Statistics; Dam; Regression; ARIMA; HST; HTT; Ice; Ice load; Inverted Pendulum; Dynamic Regression; AR model; Statistik; Damm; Regression; ARIMA; HST; HTT; Is; Islast; Dammkonstruktion; Inverterad Pendel; Dynamisk Regression; AR modell;

  Sammanfattning : En damm används i huvudsak för att magasinera vatten i energiutvinningssyfte. Dammen rör sig fram och tillbaka i ett säsongsmönster mestadels beroende på skillnader i utomhustemperatur och vattentemperaturen i magasinet. Det nordiska klimatet innebär risk för isläggning i magasinet, för vilken lasten är relativt outforskad. LÄS MER

 3. 3. Sheet piling for permanent application in solid water hazards for construction of fishways.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Aron Cleveson; [2014]
  Nyckelord :fiskväg; inlöp; jordartslära; eurokod; jordtryck; stödkonstruktioner; geoteknik;

  Sammanfattning : När ett vattendrag regleras genom byggnation av dammar och vattenkraftverk skapas hinder, även så kallade vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. Genom att bygga en fiskväg möjliggörs åter denna vandring. På senare år har det blivit vanligt att anlägga fiskvägar på ett naturligt sätt. LÄS MER

 4. 4. Bäverhyddors påverkan på vattenlevande evertebrater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Evelina Leickt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom sin aktivitet med dammbygge och trädfällning skapar bävern produktiva våtmarker med hög diversitet. Man har funnit att vid bäverns dammkonstruktion var artantalet närmare dubbelt så stort jämfört med i dammen och i det rinnande vattnet i bäcken. LÄS MER