Sökning: "dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair.

  1. 1. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
    Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER