Sökning: "daniel blom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden daniel blom.

 1. 1. Musikens inverkan på prestationen hos Trumslagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Blom; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Koordination; Music-Koordination; Drums and motivation; Drums and Koordination.; Motivation; Koordination; Music-Koordination; Drums and motivation; Drums and Koordination.;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this study was to see if the performance in the form of number of arrests of drummers were influenced with the help of music. Since the year 2000 so is it a sport that goes under the epithet" Extreme sport drumming" World’s Fastest Drummer (WFD) where it is at in 1 minute to make as many raids as possible on a snare drum. LÄS MER

 2. 2. Hur individuell kreativitet kan främjas av mångfald, inkludering och återkoppling i grupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Nydahl; Daniel Blom; [2016]
  Nyckelord :creativity; cooperation; trust; relationships; workplace;

  Sammanfattning : Behovet av kreativitet inom företag har blivit större, på grund av den ökade konkurrensen på marknaden, vilket lett till att studier inom kreativitet blivit allt viktigare. Därför har studiens syfte varit att studera individers upplevelser av kreativitet, i relation till arbete i grupp, med avgränsning till områdena inkludering, mångfald och återkoppling. LÄS MER

 3. 3. Utvecklandet av en idégenereringsprocess : Att genom mångfald öka kvalitén på idén och dess implementering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Blom; Kebba Jarju; [2013]
  Nyckelord :organisatoriskt-lärande; idégenerering; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka faktorer har möjlighet att underlätta för både idégenereringsprocesser samt implementeringen utav idéer?Problemformulering: Problemet som det kontaktade företaget har är att de har svårt att få sina genererade idéer att verkligen implementeras på avdelningar. I dagsläget får platscheferna välja om de ska implementera idéer i de respektive avdelningar som de är ansvariga över. LÄS MER

 4. 4. Exploring the diffusion of e-learning : general and enabling guidelines for implementation of computer-aided teaching in developing countries.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Olof Blom; Daniel Salomonsson; [2012]
  Nyckelord :e-learning; computer-aided teaching; diffusion; guidelines; ICT; developing countries; rural areas;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to create guidelines regarding effective diffusion of elearningto and within developing countries. Another aim of the study was to identifychallenges and problems related to the diffusion of e-learning, as well as identifying whatcharacterizes a successful ICT diffusion project. LÄS MER

 5. 5. Kopplingen mellan Livscykelkostnader och Building Information Modelling

  M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Daniel Blom; [2011]
  Nyckelord :BIM; building information modelling; LCC; Livscykelkostnader;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt vilka möjligheter som skapas genom att använda BuildingInformation Modelling (BIM) för Livscykelkostnadsanalyser (LCCA). Arbetet beskriver förstLCCA och sedan hur BIM samt öppna standardiserade dataformat kan användas för LCCAoch för kvalitetssäkring av data. LÄS MER