Sökning: "daniel hemselius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden daniel hemselius.

  1. 1. Konsignation ur ett sakrättsligt perspektiv : om definition av handelsformen och förutsättningarna för konsignantens sakrättsliga skydd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniel Hemselius; [2015]
    Nyckelord :Sakrätt beträffande lös egendom;

    Sammanfattning : .... LÄS MER