Sökning: "daniel petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden daniel petersson.

 1. 1. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER

 2. 2. Riskbedömning för nedgrävda gasledningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elias Kamyab Orvar; Rikard Petersson; daniel Sjöholm; [2019-06-24]
  Nyckelord :Homogena poissonprocesser;

  Sammanfattning : Submerged in the fields below us exists a network of pipelines for the distribution ofnecessary resources for our communities. It is of great importance that maintenance andrepair of these wiring is performed satisfactorily. Swedegas is a company in Gothenburgthat owns pipelines for natural gas. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av operationssalens vårdmiljö i samband med regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eric Petersson; Daniel Staam; [2018]
  Nyckelord :anestesi; patientupplevelse; vårdmiljö; vårdrelation; kommunikation; trygghet;

  Sammanfattning : Många kirurgiska ingrepp görs idag med regional anestesi vilket innebär att patienten ligger mer eller mindre vaken under operationen. Det gör att vårdmiljön på operationssalen blir mer betydande för dessa patienter, jämfört med patienter som erhåller generell anestesi. LÄS MER

 4. 4. En stressad socialtjänst : En kvalitativ studie av socialsekreterares copingstrategier kring arbetsbelastning och stresshantering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alen Nezirevic; Daniel Petersson; [2018]
  Nyckelord :Coping; arbetsbelastning; stress; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn hanterar arbetsbelastning och stress. För att kunna besvara frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ metod där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuades åtta socialsekreterare i en kommun i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Anbud : Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Abrahamsson; Oscar Petersson; [2017]
  Nyckelord :Anbud; RO-Gruppen; Examensarbete;

  Sammanfattning : Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. LÄS MER