Sökning: "daniel sterns teori"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden daniel sterns teori.

 1. 1. Självkänsla : En studie om barns självkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Rosenius; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; känslor; metakontrakt; RIG; självkänsla; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver självkänslans betydelse för individen. Min avsikt var också att skapa en förståelse för hur arbetet i verksamheten kan påverka barns självkänsla. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 3. 3. Jag vill ha snälla barn! sa Pappa Åberg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Mattsson; Elsa Ralfsson; [2015]
  Nyckelord :Barngestalt; Barnsyn; Bild- och Textinteraktion; Självet; Det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnsynen gestaltas i de mest, enligt biblioteken i en mellanstor kommun i Södra Sverige, populära bilderböckerna år 2000 och 2014. Det är en kvalitativ studie och vi har tolkat empirin med teorin om det kompetenta barnet som perspektiv då det är en teori som utgör en viktig del i förskolans Läroplan (1998 rev 2010). LÄS MER

 4. 4. Självförtroende. En studie om pedagogers syn på arbetet med barns självförtroende i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Franzén; [2015]
  Nyckelord :Självförtroende; självkänsla; förskola; barn; iden;

  Sammanfattning : AbstractSyfteAtt få en inblick i förskollärares syn på arbetet med barns självförtroende i förskolan. Vi villta reda på hur förskollärarna tolkar begreppet självförtroende, hur de reflekterar över sittarbete med att stödja barns självförtroende och ta reda på om de ser ett samband mellan barnssjälvförtroende och identitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med känslor i Anknytningsbaserad familjeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Gunilla Bergsten; [2014]
  Nyckelord :Attachmentbased family therapy; psychotherapeutic interventions; affects emotions; Anknytningsbaserad familjeterapi; psykoterapeutiska interventioner; affekter emotioner;

  Sammanfattning : Inledning: Depression är ett av de vanligaste psykiatriska symtom hos svenska ungdomar och unga vuxna. Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), är särskilt inriktad på depression och suicidnära ungdomar. Uppsatsen har fokus på arbetet med känslor i familjeterapi/ABFT. LÄS MER