Sökning: "danny helenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden danny helenius.

  1. 1. I riktning mot bästa praxis : En kvalitativ intervjustudie om ett lokalpolisområdes användning av evidensbaserade arbetsmetoder

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

    Författare :Danny Helenius; Oscar Flenninger Jacobsson; [2023]
    Nyckelord :Evidensbaserat polisarbete; EBP; polisarbete; evidensbaserad praktik; implementering; utvärdering; uppföljning; top-down; bottom-up.;

    Sammanfattning : Abstrakt Evidensbaserat polisarbete har förespråkats av forskare, politiker, samt inom Polismyndighetens styrdokument. Hur användningen faktiskt ser ut, samt hur de som är satta att använda evidensbaserat polisarbete upplever sina förutsättningar saknas det vidare undersökningar kring. LÄS MER