Sökning: "dans i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden dans i förskolan.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i förskolan : Undervisningen om, i, med och genom de estetiska ämnena

  M1-uppsats,

  Författare :Sofie Myrman; Emma Holmeberg; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Lärandeobjekt; Proximala utvecklingszonen; Undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med de estetiska ämnena bild, musik, dans och drama. Vi ville även ta reda på deras uppfattningar av arbetet och om deras erfarenheter hade någon påverkan på arbetssättet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som skickades ut till respondenterna via mail. LÄS MER

 2. 2. Dansens roll i förskolan : En studie om verksamma förskollärares erfarenheter och förhållningssätt till att arbeta med dans som lärprocess i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Theresa Långkvist; [2021]
  Nyckelord :dance; preschool; learning; preschool teachers experience; and approach; dans; förskola; lärande och utveckling; förskollärares erfarenhet och förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the experiences and attitudes of preschool teachers towards work with dance as a learning process. The questions asked to answer the purpose were: How do active preschool teachers work with dance as a learning process in preschool? According to active preschool teachers, what is the purpose of working with dance as a learning process in preschool? What factors or reasons do active preschool teachers believe are behind the choices that are made regarding the work with dance as a learning process in preschool? The ambition is that the survey will contribute with knowledge and understanding of the role of dance in preschools today and that it will provide inspiration for the development of dance in the activities. LÄS MER

 3. 3. Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt : En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Galina Erlandsson; Eva Zemite; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studien syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till dans- och musikämnen i den praktiska undervisningen utifrån läroplanens mål. Studien utgick från sociokulturella perspektiv samt utvecklingspedagogiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 5. 5. Musikens plats i förskolan : Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Gudmundsson; Jennifer Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; ramfaktorteori; triangulering; enkätundersökning; intervjuer; organisatoriska ramar; tidsramar; personramar; ekonomiska ramar samt fysiska ramar;

  Sammanfattning : Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. LÄS MER