Sökning: "danskt ledarskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden danskt ledarskap.

 1. 1. Kulturella skillnader i ledarskap på olika sidor om Öresund : En studie om danska och svenska chefer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Brunnberg; Malin Berg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar i en kvalitativ studie om huruvida det finns kulturella skillnader i danskt och svenskt ledarskap. Studien är baserad på sex personliga intervjuer om hur anställda uppfattar sina ledares beteende. LÄS MER

 2. 2. Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linjechefer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Svensson; Anders Liljefors; [2006]
  Nyckelord :Danmark; Sverige; chef; förstalinjechef; interkultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel lyder: Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linje chefer. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på förstalinjenivå på sex stycken företag med kontor på både den svenska och danska sidan runt Öresundsområdet. LÄS MER

 3. 3. Internkommunikation över Öresund - en fallstudie av internkommunikationen på den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus Malmörestaurang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Katarina Brodin; [2006]
  Nyckelord :organisationskommunikation; internkommunikation; interkulturell kommunikation; kommunikativt ledarskap; Öresundsregionen; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur de anställda på Jensens Bøfhus Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en organisationsstruktur från ett annat land. Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin organisationskultur internt på Malmörestaurangen? Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. LÄS MER

 4. 4. Räcker det med en bro- en studie om hur det är att vara dansk chef i Sverige och svensk chef i Danmark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Göransson; Therése Karlsson; Liina Rahnik; [2005]
  Nyckelord :nationalkultur; internationellt ledarskap; utlandsetablering; Danmark; Sverige; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur svenska och danska chefer hanterar sin chefsituation i Danmark respektive Sverige och om de stöter på några problem i sin chefsroll. Metod: Vi har använt oss av en abduktiv metod för att göra en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 5. 5. Skillnader mellan svenskt och danskt ledarskap: en fallstudie på DaimlerChrysler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Maria Hägglund; [2001]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället av idag har integration mellan kulturer kommit att öka. Hur individer agerar och framför sina budskap påverkas av den kultur de lever och verkar i. Då individer möts under arbetsmässiga förhållanden spelar kulturen och individernas personligheter in för hur mötet kommer att utvecklas. LÄS MER