Sökning: "dansmatte"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet dansmatte.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen : En litteraturstudie om hur estetiska lärprocesser kan bidra till elevers motivation och stödja kunskapsutvecklingen i matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henrik Kjellberg; Aida Lazarian; [2015]
  Nyckelord :aesthetics; mathematics; aesthetic learning processes; aesthetic learning; music; dance; math; education; estetik; matematik; estetiska lärprocesser; estetiskt lärande; musikmatte; dansmatte; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att analysera forskning om samband mellan matematik och estetiska ämnen, närmare bestämt hur estetiska ämnen kan integreras i matematikundervisningen och hur det påverkar elevers kunskap och motivation i matematik. Examensarbetet som riktar sig mot lärare och blivande lärare är en forskningskonsumtion som enbart innefattar internationell forskning hittad via databaser så som ERIC. LÄS MER

 2. 2. Meningsskapande och teoretiska ämnen i samklang – olika uttryckssätt berikar varandra

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Molin; Maja Swedén; Linnea Rohman; [2013]
  Nyckelord :Meningsskapande; musik; rytmik; drama; dansmatte;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att ta reda på hur musik, rytmik och drama används didaktiskt som redskap och metod iklassrummet samt hur de ämnen vi i den här uppsatsen benämner som meningsskapande ämnen, påverkar ochinteragerar med de teoretiska ämnena. Vi vill lyfta ämnenas relevans för elevers lärande. LÄS MER

 3. 3. Dansa matematik : Hur man kan använda dans som komplement till matematikundervisningen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kristina Hedlund; Lena Bohjort; [2013]
  Nyckelord :Matematik; praktiskt lärande; dansmatte; dans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER