Sökning: "dansrelaterade skador"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dansrelaterade skador.

  1. 1. Pre-professionella balettdansares upplevelser och erfarenheter av dansrelaterade skador

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Hanna Backlund; Frida Wallén; [2016]
    Nyckelord :Ballet; dance; pre-professional; experiences; Balett; dans; pre-professionella; upplevelser; erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Balett ställer höga fysiska krav på dansare och skador är vanligt förekommande. Många dansare har haft en skada innan påbörjad karriär. Dock finns en begränsad mängd forskning om konsekvenser av skador och rehabilitering för pre-professionella balettdansare. Metod: Kvalitativ explorativ design. LÄS MER