Sökning: "dark pool"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dark pool.

 1. 1. Do dark pools affect asset price volatility? A Study of the US Equity Market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Andersson; Josefin Johansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :Dark pools; Asset price volatility; US equity market; Alternative trading systems; Dark trading;

  Sammanfattning : Recent years there has been an increased usage of dark pools followed by a rise in interest to study the field. During 2018, 14% of the US equity trading was made in dark pools. It is therefore highly relevant to consider dark pools effect on market qualities such as asset price volatility. LÄS MER

 2. 2. Regleringen av mörk handel via MiFID II -Marknadsperspektiv på motsättningen mellan informationstillgänglighet och transaktionskostnader för den eektiva marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Patricks; Mathias Wahlén; [2018-05-08]
  Nyckelord :MiFID; eektiv marknad; informationstillgänglighet; transaktionskostnader; HFT; mörk handel; dark pool; högfrekvenshandel; marknadspåverkan; OTC;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har mörka handelsplatser (dark pools) växt fram på de europeiska nansmarknaderna. På dessa marknader kan en orders marknadspåverkan (transaktionskostnad) reduceras genom att låta ordern vara dold för utomstående tills den gått igenom. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan emotionell intelligens, personlighet och arbetsprestation : en tvärsnittsstudie som validerar den svenskaversionen av TEIQue-SF

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; trait EI; personality; five-factor model; Dark Triad; work performance; emotionell intelligens; EI; personlighet; femfaktorsmodellen; dark triad; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens har studerats under flertalet år, i olika länder, och har definierats på olika sätt. Egenskapen emotionell intelligens består av fyra dimensioner; emotionality, self-control, well-being och sociability, och mäts genom mätinstrumentet TEIQue-SF. LÄS MER

 4. 4. Ekoturisten : En studie om kunskap, motiv och vanor gällande ekoturism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Ilberg; [2015]
  Nyckelord :Ekoturism; hållbar utveckling; Sverige; vildmark; resa;

  Sammanfattning : There are several man-made environmental problems in today’s society. Tourism gives a lot of people serenity, creates jobs and better social circumstances but also has a dark side, a dark side that is harming our environment. LÄS MER