Sökning: "datarepresentation"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet datarepresentation.

 1. 1. Feature Selection for Sentiment Analysis of Swedish News Article Titles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Dahl; [2018]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; sentiments; ml; ai; neural networks; ann; artificial neural networks; convolutional neural network; cnn; language technology; natural language; news; titles; Swedish; sentimentanalys; maskininlärning; sentiment; ml; ai; neuronnät; ann; artificiella neuronnät; cnn; nyheter; nyhetsrubriker; språkteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to elaborate the possibilities of sentiment analyzing Swedish news article titles using machine learning approaches and find how the text is best represented in such conditions. Sentiment analysis has traditionally been conducted by part-of-speech tagging and counting word polarities, which performs well for large domains and in absence of large sets of training data. LÄS MER

 2. 2. Re-defining data visuals for an efficient and sustainable food waste management

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Suhas Singh; [2017]
  Nyckelord :Food wastage; Food waste management; Human behavior; Infographics; Sustainable Development; Visual data representation;

  Sammanfattning : The use of visual data representation is increasing the possibilities to exchange information and communicate indifferent contexts all over the world. Communicating food wastage visually to influence consuming patterns isone of these possibilities. LÄS MER

 3. 3. System för Personaladministration : ARKITEKTUR OCH DATAPRESENTATION

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Has-san Nazar; Adin Imamovic; [2016]
  Nyckelord :Administration; Grails; Datarepresentation; Application handiness; Employee; Karolinska Institutet; System; Administration; Grails; Datarepresentation; Användarvänlighet; Personal; Karolinska Institutet; System;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet har bestämt för att anförskaffa ett nytt system för administrering av personal och anknutna. I nuläget så har de en applikation som behandlar persondata av anställda på Karolinska Institutet vid namn ”KKAWeb”, som är byggd i J2EE. LÄS MER

 4. 4. Begränsningar för molekylärbiologisk data i databaser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kristoffer Hanson Rodin; [2002]
  Nyckelord :XML; databaser; molekylärbiologi; datalagring; datarepresentation;

  Sammanfattning : De senaste åren har molekylärbiologisk data växt explosionsartat. Ny teknik gör att information kan härledas ur data snabbare och mer än tidigare. Faktum är att det tillkommer så mycket ny data att de nya resultaten inte längre kan publiceras i artiklar. Dessa sekvenser av data finns istället bara åtkomliga i speciella databaser. LÄS MER

 5. 5. Översiktlig buller- och luftföroreningsinventering i Burlövs kommun år 1994 med hjälp av geografiska informationssystem : möjligheter och begränsningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Peter Alstorp; Torbjörn Johansson; [1999]
  Nyckelord :geomorphology; physical geography; buller väg; buller tåg; Trivectors bullerberäkningsprogram; ArcView; GIS; MapInfo; geografisk informationsbehandling; pedology; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Det är framförallt två övergripande frågor som vi har försökt besvara med denna studien: Hur är situationen vad gäller väg- och tågtrafikinducerade buller- och luftföroreningar i Burlövs Kommun 1994 och hur många av kommunens invånare påverkas av för höga halter/nivåer? Är den översiktliga metoden som vi har valt att arbeta med, i kombination med tillgänglig data, lämplig och tillräckligt exakt för att beskriva den aktuella miljösituationen i Burlövs Kommun?.. LÄS MER