Sökning: "dator i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden dator i skolan.

 1. 1. Data Injection and Partial ECUSimulation : Modifying CAN and UART messages for testing of ECUs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Flink; [2022]
  Nyckelord :Data Injection; Electronic Control Unit; Testing; CAN bus; Gateway; UART; Delay; Embedded system; Automotive; Datainjektion; Styrenhet; Testning; CAN-buss; Gateway; UART; Fördröjning; Inbyggt system; Fordon;

  Sammanfattning : Modern vehicles contain lots of Electronic Control Units (ECUs) that control different systems. They communicate with each other and other components through communication interfaces such as Controller Area Network (CAN) and Local Interconnect Network (LIN) buses or simple Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) interfaces. LÄS MER

 2. 2. Elevers läsförståelse av tryckt eller digital text– och kan elevers vanor och inställning påverka läsförståelsen? : En undersökning av elevers läsförståelse vid läsning av tryckt eller digital text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Caroline Phalén; Sarah Harrysson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att genom ett kvasiexperiment med kontroll och experimentgrupp undersöka hur läsförståelsen påverkas av att läsa digitala faktatexter på dator i jämförelse med tryckt text. Genom en enkät undersöktes även elevernas inställning till och vana av att använda dator i skolan för att synliggöra dess påverkan på läsförståelsen. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i skolan : Datorns inverkan på elevers tidiga läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jeanette Henriksson; Malin Paulsson; Joakim Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :dator; läs- och skrivutveckling; textframställning; skrivutveckling; läsutveckling;

  Sammanfattning : Datorer i skolan kan användas när elever ska producera och bearbeta texter. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet1 (Skolverket, 2019, s. 263) ska elever kunna skriva enklare texter med hjälp av digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers förändrade läsvanor : En fenomenografisk studie av lärares upplevelser av elevers förändrade läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rickard Trombati; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; GY11; svenskämnet; läsning; läsvanor; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenska upplever gymnasieeleversförändrade läsvanor gällande läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden. Studien utgårpåverkansfaktorerna den tekniska utvecklingen, läroplan- och betygsreform samt lärarenslärarutbildning. LÄS MER

 5. 5. PythonVis : Software Visualisation in Virtual Reality for Program Comprehension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; [2022]
  Nyckelord :Code visualisation; program comprehension; virtual reality; user experience; python; computer education;

  Sammanfattning : This paper presents PythonVis, a novel Virtual Reality (VR) software visualization prototype for program comprehension. The motivation for PythonVis is to leverage the affordances of VR and the debugger tool to support software developers' comprehension of novel software. LÄS MER