Sökning: "datorbaserad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden datorbaserad undervisning.

 1. 1. Flipped Classroom och Digitala Materiel : En Karaktärisering av Tre Naturvetenskapliga Ämneslärares Användning av Digitala Hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Victor Galeano; [2018]
  Nyckelord :didactics; physics; flipped classroom; ICT; technology; digital tools; didaktik; fysik; flippade klassrummet; IKT; IT; teknologi; digitala hjälpmedel; SAMR;

  Sammanfattning : IT- och IKT-kompetens utgör en stor del av såväl internationell som svensk utbildningsforskning och enda sedan 60-talet har regeringen gjort satsningar med ändamål att förbättra lärares och elevers kompetens inom dessa områden. Den internationella strävan är att läroplaner införlivar mål för förbättrad IT- och IKT-kompetens, för att förbereda elever inför en arbetsmarknad som alltmer kräver teknologiska kompetenser. LÄS MER

 2. 2. Menar du med penna eller dator? : En litteraturstudie om hur datorer påverkar elevers skrivutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskningHögskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sara Nordquist; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :students writing skills; computer-based instruction; student computers; writing; motivation; elevers skrivutveckling; datorbaserad undervisning; elevdatorer; handstil; motivation;

  Sammanfattning : Skrivning är en central del av undervisningen för elever i årskurs 4–6. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att elevers attityder till skrivande ser olika ut beroende på om texten skrivs för hand eller på dator. LÄS MER

 3. 3. Datorstöd i matematikundervisningen : En forskningsöversikt av hur datorstöd i undervisningen påverkar elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Miriam Lindström; [2015]
  Nyckelord :mathematics; low-achievers; computer based learning; matematik; matematiksvårigheter; datorbaserad inlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker hur datorbaserad inlärning påverkar lågpresterande elever i matematik. Syftet med denna studie är att göra en sammanställning av befintlig forskning, för att bidra med kunskap om hur datorbaserad inlärning kan förbättra förståelsen av matematik för elever med matematiska inlärningssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Minnesteknik – ett användbart verktyg vid inlärning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Gunnarsson; Sten-Yngve Södergren; [2014]
  Nyckelord :allmänpedagogik; GMS-metoden; inlärning; minnet; minnesteknik; minnesträning; repetition;

  Sammanfattning : För att tillgodogöra sig fakta och omvandla den till kunskap så är det viktigt att vi kan minnas och komma ihåg det vi ser och hör. Precis som vi behöver bra program i vår dator för att hantera informationen, så kan vi få hjälp av minnesstrategier för att lättare kunna placera och plocka fram minnen. LÄS MER

 5. 5. IKT och elevers lärande : Hur påverkar IKT elevers intresse och förståelseför matematik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Nazife Türkkan; Nicklas Fransson; [2014]
  Nyckelord :ICT; education; results; IKT; matematik; resultat; IT; utbildning; undervisning;

  Sammanfattning : Vi är två högskolestudenter som studerar med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6. Vi är intresserade av ny teknik och dess påverkan på elever och lärare inom ämnet matematik.Syftet med detta arbete är att undersöka om användning av IKT har effekt på matematikundervisningen och hur det påverkar elevernas lärande i ämnet. LÄS MER