Sökning: "datoriseringen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet datoriseringen.

 1. 1. On the Effectiveness of Handcrafted and Learned Features in Automated Essay Scoring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Edvin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Natural Language Processing Machine Learning Automated Essay Scoring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The task of Automated Essay Scoring (AES) has been active for more than half a century, starting with handcrafting statistical features used for linear regression, and currently being improved by the latest advancements in machine learning and natural language processing. Most current research uses some form of character or word embeddings to represent the essays rather than statistical features, enabling the models to analyze the text in full and automatically learn what to look for. LÄS MER

 2. 2. VAR ÄR MÄNNISKAN I MASKINENS ARBETSLIV - Datoriseringens effekter på arbetstagares yrkeskunskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristofer Backlund; [2018-08-21]
  Nyckelord :datorisering; deskilling; upgrading; yrkesfärdigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur enskilda arbetstagares yrkeskunskaper påverkas när arbetsuppgifter datoriseras samt hur arbetstagarna reagerade på förändringarna i arbetsinnehållet. Teori: För att förstå hur datoriseringen påverkar arbetstagarnas yrkeskunskaper, så analyseras deras intervjusvar med hjälp av teorier om deskilling och upgrading. LÄS MER

 3. 3. Prediction of queuing behaviour through the use of artificial intelligence

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Norrman; Josefin Stintzing; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies are constantly trying to minimize queues and optimize staff schedules, therecent computerization of queue systems provide huge amounts of data and thus newpossibilities for this. The classic way of analyzing queues is through queue theory which ispurely mathematical but with the new large datasets it is possible to explore predictionsthrough Artificial neural networks. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axel Johansson; Rasoul Adeli; [2015]
  Nyckelord :Internal control; Efficiency; Control; Intern kontroll; effektivitet; styrning;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt”Datum: 28e maj 2015Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Rasoul Adeli Axel Johansson23e augusti 1978 6e mars 1989Titel: Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunktHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Internkontroll, effektivitet, styrningFrågeställning: Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna. LÄS MER

 5. 5. Patientens rätt att ta del av sin journal. En integritets- och patientsäkerhetsanalys av vårdgivarens möjlighet att medge direktåtkomst via nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Wistrand; [2015]
  Nyckelord :integritetsskydd; journalen via nätet; rättsvetenskap; hälso- och sjukvårdsrätt; eHälsa; offentlig rätt; patientsäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This essay examines the rule in the Swedish Patient Data Act (Patientdatalagen), which says that it is possible to give the patient access to his/her medical record via the Internet. The aim with the essay is to examine whether the computerization of health care in Sweden has had any impact on the patient’s right to information about his/her medical status. LÄS MER