Sökning: "david herou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden david herou.

  1. 1. Prissättning inom flygbranschen En kvantitativ studie av prissättningen på den västsvenska flygmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Johansson Herou; Anders Knutsson; [2013-12-12]
    Nyckelord :Yield Management; Scarcity pricing; prissättning i flygbranschen; dynamisk prissättning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har flygbolagens prissättningsmodeller blivit allt mer invecklade. Detta har lett till att flygresenärernas möjlighet att ta hänsyn till flygbolagens prismönster har minskat. För att möta denna asymmetriska information har flera studier på den amerikanska marknaden genomförts. LÄS MER