Sökning: "dbt behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden dbt behandling.

 1. 1. Hur påverkas kliniska effekter och följsamhet till behandling då flera antihypertensiva läkemedelssubstanser kombineras i en enda tablett?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Arij Chureteh; [2023]
  Nyckelord :Hypertension; Fixed-dose combination; Single-pill combination; Medication adherence; Compliance; Adherence;

  Sammanfattning : Hypertoni är en riskfaktor för allvarliga kardiovaskulära sjukdomar. Olika läkemedelsklasser används vid behandling av hypertoni. Dessa inkluderar angiotensin omvandlade enzymhämmare, angiotensin II-receptorblockerare, kalciumkanalblockerare och tiaziddiuretika. LÄS MER

 2. 2. Dialektisk beteendeterapi vid substansbruk : Behandlares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Lindholm; Stenberg Anna; [2023]
  Nyckelord :dialectical behavior therapy; experiences; treatment; dialektisk beteendeterapi; substansbrukssyndrom; erfarenheter; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Komplexiteten i vård och behandling av personer med substansbrukssyndrom (SUD) är omfattande. Dialektisk beteendeterapi (DBT) syftade initialt till att minska självskadandebeteende hos personer med borderline personlighetssyndrom (BPD) men har på senare år anpassats till andra typer av problem som exempelvis SUD. LÄS MER

 3. 3. Behandling av personer med självskadebeteende : en litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Brolin Rebecka; Kristin Björfelt; [2022]
  Nyckelord :Self-Injurious behaviour; Self-harm; Suffering; Treatment; Mental Health; Nursing; Självskadebeteende; Självskadehandlingar; Lidande; Behandling; Psykiatrisk vård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett omtvistat begrepp som inte är en egen diagnos. De självskadande handlingarna börjar ofta under puberteten och brukar avta i ung vuxenålder. Självskadebeteende är ett uttryck för stort lidande. Det är viktigt att skilja mellan suicidalt beteende och självskadebeteende. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) : En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Falkdalen; David Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla gemenskap vid relationell ovisshet och emotionell instabilitet:En kvalitativ studie om upplevelsen av gruppsammanhållning för patienter i dialektiskbeteendeterapi med borderline personlighetssyndrom

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alex Jönsson; Martin Thunell; [2021]
  Nyckelord :Dialektisk beteendeterapi; Borderline personlighetssyndrom; gruppsammanhållning; induktiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av gruppsammanhållning idialektisk beteendeterapi vid behandling av borderline personlighetssyndrom. Utifrån dettasyfte formulerades frågeställningarna: Hur beskriver BPS-patienter sin upplevelse avgruppsammanhållning vid dialektisk beteendeterapi som behandlingsmetod vid borderlinepersonlighetssyndrom? Vilka teman uppstår vid beskrivning av upplevelsen? Vilket kärntemakan användas för att förstå gruppsammanhållning utifrån patientperspektivet?Nio deltagare rekryterades och intervjuades angående deras erfarenheter avgruppsammanhållning i DBT-grupper och intervjuerna analyserades med induktiv tematiskanalys. LÄS MER