Sökning: "de emotionella banden"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden de emotionella banden.

 1. 1. Våra viktigaste arbeten och arbetsplatser i livet : En självbiografisk minnesstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jayesh Lindh; [2019]
  Nyckelord :Work-related self; autobiographical memory; positive and negative workrelated memories; leadership; manager; Arbetsidentitet; självbiografiskt minne; positiva och negativa arbetsrelaterade minnen; ledarskap; chef;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våra viktigaste positiva och negativa självbiografiska arbetsplatsminnen hos chefer och ej-chefer relaterade till arbetsrelaterad identitet och arbetsplatsminnens fenomenologi. Totalt deltog 194 personer, 124 män och 70 kvinnor i åldern 25 - 65 år i studien. LÄS MER

 2. 2. ”Att älska någon annans barn” En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser vid fosterbarnsplacering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Ottosson; Emelie Kylefalk; [2014-12-09]
  Nyckelord :Familjehem; familjehemsföräldrar; fosterbarn; separation; anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån familjehemsföräldrars berättelse kunna förståhur de upplever sitt uppdrag som familjehemsförälder, från barnets anländande tilluppdragets avslut. Våra frågeställningar är: Hur ser familjehemsföräldrarna på deemotionella banden till det placerade barnet? Hur uppleverfamiljehemsföräldrarna det när ett uppdrag påbörjas? Hur upplever man tiden somfamiljehemsförälder? Hur upplever familjehemsföräldrarna det när ett uppdragavslutas?Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes med familjehemsföräldrar som upplevtbåde ett anländande och en separation med ett eller flera fosterbarn. LÄS MER

 3. 3. "Nu räcker det" : Kvinnors uppbrottsprocesser från en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Holmkvist; [2013]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; normaliseringsprocessen; de emotionella banden; uppbrottsprocesser;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att få en ökad kunskap vad det är för processer som gör att en kvinna lämnar en våldsam relation. Uppsatsen har skrivits utifrån narrativ metod och tyngdpunkten ligger på livsberättelser, vilket används för att ta fasta på historieberättandet. Två kvinnor blev intervjuade. LÄS MER

 4. 4. Analys av geografisk platskänsla vid olika brottstyper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Birte Maria Müller; [2007]
  Nyckelord :Geografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att studera hur geografisk platskänsla spelar in vid olika kategorier av brott. Även undersöks om personer vid lagbrott använder sig av sin vardagsgeografi samt om känslan för rummet och platsen skiljer sig nämnvärt mellan emotionella brott det vill säga brott där känslor ligger till grund (våldtäkt, pyromani etc. LÄS MER