Sökning: "de nya ränteavdragsbegränsningarna"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden de nya ränteavdragsbegränsningarna.

 1. 1. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna : Reglernas effekt på en koncerns resultatutjämningsmöjligheter utifrån ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecka Andraey; [2019]
  Nyckelord :interest deduction; interest deduction limitation rules; ränteavdragsbegränsningar; ränteavdrag; begräsningsregler; EBITDA-regeln; neutralitetsprincipen; de nya ränteavdragsbegränsningarna;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft i Sverige för att förhindra skattebaserosion till följd av skatteplanering med ränteavdrag samt en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital. Den nya regleringen innehåller en generell ränteavdragsbegränsningsregel som återfinns i 24 kap. 24 § IL. LÄS MER

 2. 2. Ränteavdragsbegränsningarna i svensk rätt : Varför infördes reglerna, hur ska de tillämpas och hur ser framtiden ut på området?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Tobias Jönsson; [2012]
  Nyckelord :Deduction limitations on interests; interest deductions; ten percent-rule; 24th chapter of the Swedish income tax law; more effective deduction limitations on interests.; Ränteavdragsbegränsningar; ränteavdrag; tioprocentsregeln; ventilen; 24; kapitlet inkomstskattelagen; effektivare ränteavdragsbegränsningar.;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap. Förändringarna innebar att en huvudregel infördes vilken stipulerar att bolag inom en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter avseende en intern skuld som hänför sig till förvärv av delägarrätter inom koncernen. LÄS MER

 3. 3. [..] argumentationsvis kunna hävdas vara vanliga företagsekonomiska transaktioner och omstruktureringar - ränteavdragsbegränsningarnas dikotomilogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Melin; [2010]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de ränteavdragsbegränsningar som infördes i inkomstskattelagen 1 januari 2009. Dess instiftande kan betraktas som ett svar på den praxis som utbildats i Regeringsrätten gällande den kategori av transaktioner som ofta kallas ”räntesnurror”. I två avgöranden, RÅ 2001 ref. LÄS MER

 4. 4. Nya ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn - en granskning av 2008 års lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Book; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med verkan från den första januari 2009 har Sverige regler som begränsar avdragsrätten för räntor på vissa skulder i bolagssektorn. Lagstiftningen har införts till följd av att Skatteverket hade uppmärksammat vissa ränteupplägg som byggde på koncerninterna förvärv av delägarrätter. LÄS MER