Sökning: "de osynliga barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden de osynliga barnen.

 1. 1. De osynliga barnen : Om den svenska statens skyldigheter gentemot de svenska barnen i nordöstra Syrien

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Repatriering; Al-Hol; Roj; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Personligt engagemang, det är a och o” : Om fritidslärares arbete med osynliga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emmelie Beijar; Oskar Broddemo; [2021]
  Nyckelord :barn med inagernade beteende; Fritidshem; lärar – elevrelation; relationsskapande; stora barngrupper;

  Sammanfattning : I fritidsverksamheten finns barn som alla är unika individer och alla har rätt att bemötas utifrån sina egna förutsättningar. I studien har fokus riktats mot de barn som ”inte syns”, det vill säga inte utmärker sig i olika sammanhang och som sällan tar egna initiativ. I den här studien kommer de att benämnas osynliga barn. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling : språkförskolor med inriktning språkstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Brandt Nielsen; Linda Feltsen Nyman; [2020]
  Nyckelord :språkförskola; språkstörning; grav språkstörning; språkutveckling; försenad språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Gross; Trubljanin Mirela; [2020]
  Nyckelord :Blyghet; förskola; inkludering; inåtvändhet; osynliga barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och i så fall vilken uppfattning förskollärare har på osynliga barn i förskolan och hur de i så fall arbetar för att synliggöra och inkludera dessa barn i verksamheten. Begreppen inkludering och delaktighet problematiseras, med fokus på de osynliga barnen. LÄS MER

 5. 5. "Som man frågar får man svar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som upplevt våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Rebecca Kaiser; Lizbet Svensson Galle; [2020]
  Nyckelord :Child; Violence; Domestic Violence; social workers; socialsekreterare; insatser; support; intervention; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. Tidigare forskning visar att barn som upplever våld i nära relation och som inte får adekvat stöd kan riskera att utveckla beteendeproblem samt posttraumatiskt stressyndrom vilket leder till negativa konsekvenser på flera områden. LÄS MER