Sökning: "de tre pedagogerna - reggio emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden de tre pedagogerna - reggio emilia.

 1. 1. Estetisk uttrycksform som en lärandeform : Dans som ett verktyg för barns matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Hellmark; Zahara Mohamed Mahid; [2019]
  Nyckelord :dans; estetiska lärprocesser; matematik; sociokulturellt perspektiv; transdisciplinärt lärande.;

  Sammanfattning : Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. LÄS MER

 2. 2. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentation i anknytning till estetiska lärprocesser på tre Reggio Emilia – inspirerade förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnéa Kylén; [2018]
  Nyckelord :pedagogical documentation; aesthetic learning process; Reggio Emilia; pedagogisk dokumentation; estetiska lärprocesser; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see how preschool – teacher´s work with pedagogical documentation and aesthetic learning processes and how they would want to change in their working environments. I interviewed preschool – teachers that worked in Reggio Emilia – inspired preschools. LÄS MER

 4. 4. ”Vart är den glittriga klänningen?” : En fallstudie om pedagogers positioneringar av barn inom olikajämställdhetspedagogiska strategier i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Alkelöv Jenny Alkelöv; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; förskola; strategier; positionering; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers kroppsliga och verbala handlingar i förskolan ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Fokus ligger på pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier samt deras positioneringar av barnen ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan förvandlas till precis vad som helst" : En studie om spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Clausén; Emelie Claesson; [2017]
  Nyckelord :Spillmaterial; meningsskapande; förskola; miljö; utforskande; Reggio Emilia; Posthumanism; Konstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. LÄS MER