Sökning: "de yngsta barnens lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden de yngsta barnens lärande.

 1. 1. Att undervisa de yngsta barnen i förskolan i matematik : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rey Ann Mangano Alapre; Maryna Hordiyenko; [2022]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; yngsta barnen; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syftet att bidra med kunskap om hur förskollärare undervisar de yngsta barnen i matematik i förskolan. Syftet konkretiseras med två forskningsfrågor. Samtalsintervju  i form av semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex förskollärare från olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Passar dockans mössa på mig? : Fem förskollärares beskrivningar av matematikundervisningen för barnen 1 - 3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Fanny Johansson; Therese Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; de yngsta barnen; förskola; förskollärare; matematikglasögon; matematikundervisning; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur förskollärare använder artefakter i matematikundervisningen med de yngsta barnen. Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 18, ska förskolan skapa möjligheter för barnen att möta såväl planerad som spontan matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter och intressen (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. "Det gäller ju att ha den känsligheten och att man också frågar" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av dokumentationsarbetet med de yngsta barnen på förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Folkesson; Lovisa Sejdhage; [2022]
  Nyckelord :Förskola: Yngsta barnen: Medgivande: Delaktighet: Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om förskollärares upplevelser av dokumentationsarbetet med de yngsta barnen på förskolan samt hur förskollärare upplever de yngsta barnens medgivande till dokumentation. Frågeställningarna som har besvarats är: Hur upplever förskollärare dokumentationsarbetet med de yngsta barnen på förskolan? På vilka sätt upplever förskollärare att de yngsta barnen ger sitt medgivande till dokumentation? Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod och fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Kaninen Bishop på matematikäventyr : Ett material som kan stödja matematikundervisning för de yngsta förskolebarnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Boström; Ottilia Wolff; [2021]
  Nyckelord :Artefakter; barnlitteratur; Bishop sex matematiska aktiviteter; de yngsta barnens lärande; didaktik; förskolans läroplan; högläsning; litteracitet; matematik; mediering; scaffolding; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Vi har skapat en pekbok för de yngsta barnen på förskolan som är mellan 1–3 år.Pekbokens innehåll utgår från Bishops sex matematiska aktiveter och har en tillhörandehandledning som kan ge stöd i hur förskolepersonal didaktiskt kan planeramatematikundervisning för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om undervisning med de yngsta förskolebarnen i syfte att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jansson; Maria Persson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; språkutveckling; förskolans yngsta barn; förskollärares perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien vill belysa förskollärares syn på språklig undervisning i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. Undervisningsbegreppet är ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp som tillkommit förskolans läroplan och är därför i behov av mer forskning. LÄS MER