Sökning: "dead wood"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden dead wood.

 1. 1. Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Leonard Reneman; [2021-11-29]
  Nyckelord :stumps; dead wood; extraction; biodiversity; natural disturbances; mimicking; manipulation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Kumetra Achuthan; [2021]
  Nyckelord :ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Sammanfattning : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. LÄS MER

 3. 3. Klassificering av skogar för vitryggig hackspetts möjligheter till häckning vid nedre Dalälven

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Lynx Beverskog; [2021]
  Nyckelord :White-backed woodpecker; hardwood forest; dead wood; natureconservation; biodiversity; Vitryggig hackspett; lövskog; död ved; naturvård; biologiskmångfald.;

  Sammanfattning : Studien har använt ny metod för att klassificera vitryggig hackspetts skogarförutsättningar för häckande revir. 287 hektar skog värdeklassades med minstav värdeklass 1 (42 ha) och mest av värdeklass 2 (195 ha). Död ved måste ökaför att populationen av vitryggig hackspett ska öka. LÄS MER

 4. 4. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER

 5. 5. Effects of dead wood on arthropods in managed pine forests in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Stephanie Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Dead wood; arthropod; pest mitigation;

  Sammanfattning : Forests provide humans with a range of valuable ecosystem services, but current forest management practices may increase susceptibility to damage from disturbances such as pest insects. One such practise is the harvesting of residue, which decreases the amount of dead wood in the forest. LÄS MER