Sökning: "decentralisering ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden decentralisering ekonomistyrning.

 1. 1. Att styra hållbarhetsarbete med värdegrunder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; Mathilda Pettersson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Social styrning; värdegrunder; business case; paradoxical case; hållbarhet; hållbarhetsarbete.;

  Sammanfattning : Problem: Då det enligt teorin är värdegrunder och kulturell styrning som utgör denkontextuella ramen för all ekonomistyrning är det viktigt att förstå hur värdegrunder kommertill uttryck inom organisationer. Det är därmed problematiskt om företag inte förstårvärdegrunders funktion för företaget. LÄS MER

 2. 2. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi : - En flerfallstudie på Volvo CE, Scania och Alfa Laval

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Johansson; Mattias Nyd; [2016]
  Nyckelord :Global produktionsstrategi; decentralisering; vertikal och horisontell styrning; prestationsmätning; KPI; dashboard;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad decentralisering och ökade krav på kostnadseffektivitet har tillsammans med andra faktorer gjort att företag med global produktionsstrategi möter nya utmaningar när det kommer till att utforma prestationsmätningssystem. Få studier har gjorts i syfte att belysa hur ett vertikalt och horisontellt styrningsperspektiv kan användas för att utforma en effektiv prestationsmätning inom företag med global produktionsstrategi. LÄS MER

 4. 4. When you know better- You do better : Fallstudier av fyra banker under införandet av amorteringskravet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennifer Bonander; Louise Svensson; [2016]
  Nyckelord :flow of information; communication; bank; amortization requirements; local bank advisors; authority; centralization; decentralization; Informationsflöde; kommunikation; bank; amorteringskrav; lokala bankrådgivare; befogenheter; centralisering; decentralisering;

  Sammanfattning : Bankerna kan ses som motorn i det finansiella systemet, då de har en viktig roll för svensk tillväxt och välfärd, och utan dessa skulle Sverige stanna. Sedan finanskrisen 2008 har banksektorn stramats åt ytterligare och blivit allt mer reglerad. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning inom en offentlig organisation : En fallstudie av styrningens utformning och praktiska tillämpning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Larisa Ahlin; [2014]
  Nyckelord :management control; public sector; performance management; balanced scorecard; congruence; ekonomistyrning; offentliga organisationer; verksamhetsstyrning; balanserade styrkort; kongruens;

  Sammanfattning : SammanfattningOffentliga organisationer är ofta komplexa vilket innebär utmaningar i utformning och genomförande av styrning. Ett flertal internationella studier har publicerats om styrning inom den offentliga sektorn. LÄS MER