Sökning: "decision making teams"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden decision making teams.

 1. 1. Kontroll eller fria tyglar? : En fallstudie om organisationskontroll inom konsultbranschen ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nicklas Ygge; Robin Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Organization control; identity regulation; knowledge-intensive firms; KIF; consulting companies; identity; Organisationskontroll; identitetsreglering; kunskapsintensiva företag; KIF; konsultföretag; identitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då utvecklingen i det företagsekonomiska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle efterfrågas extern expertis från kunskapsintensiva företag. Många konsultföretag är goda exempel på den postbyråkratiska organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, flexibilitet, delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir svårmanövrerad. LÄS MER

 2. 2. Selecting and Prioritizing Projects : A study on Intergovernmental and Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Laura Rojas; Marcela Figueroa; [2018]
  Nyckelord :Project selection; Project prioritization; Decision-making; Non-profit Organizations; Intergovernmental Organizations; Project Management Office; Project Success; Organizational Success.;

  Sammanfattning : Nowadays, organizations are shifting towards project-based management strategies in order to implement more flexible structures that allow them to respond and compete in complex business environments. In this way, project management has been regarded as a valuable competence, providing the organization and its management teams the opportunity to adapt the knowledge, skills and tools necessary to meet project requirements as well as organizational goals. LÄS MER

 3. 3. Revisorernas rekommendationer i valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Business economics; annual report; K2; K3; consulting; accountant; Företagsekonomi; årsredovisning; K2; K3; rådgivning; revisor.;

  Sammanfattning : Studien behandlar revisorers syn på K-regelverken och vilka motiv som ligger till grund för deras rekommendationer till mindre företag i valet mellan K2 och K3. Studiens syfte är att komplettera den tidigare kunskapen på området för att skapa förutsättningar för att företagen skall bli mer självständiga i valet av redovisningsregelverk. LÄS MER

 4. 4. "Idrott åt alla" men anläggningar åt vissa : En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Jestin; [2018]
  Nyckelord :Idrottspolitik; idrottsvetenskap; kommunalpolitik; kommunal idrottspolitik; kommunidrott; idrottsanläggningar; idrottsarenor; kommunalskatt;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar utforska hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutstagandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken specificeras i en proposition (Prop 2008/09:126) från regeringen, godkändes av riksdagen 2009, tillsammans med Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. LÄS MER

 5. 5. The Effect of High-Velocity Environments on the Team Dynamics in New Ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anthi Ntouli; Nina Den Ruijter; [2017]
  Nyckelord :High-velocity environments; team dynamics; founding teams; new ventures; entrepreneurship; strong and weak ties; decision-making process; conflicts; Business and Economics;

  Sammanfattning : In today’s society people are influenced by technological developments. Technology changed the consumer’s behavior, but also the way companies evolved over time. Nowadays, technology is accessible for everyone, which leads to fast changing environments with a lot of competition. LÄS MER